ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, a także terytorialnego zasięgu ich działania

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. poz. 362) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Urzędem celnym, którego naczelnik jest właściwy w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, jest Urząd Celny w Legnicy.

2. Izbą celną, której dyrektor jest właściwy w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin, jest Izba Celna we Wrocławiu.

§ 2. Terytorialny zasięg działania Naczelnika Urzędu Celnego w Legnicy oraz Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2012 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).