ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. Nr 211, poz. 2068) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wpis do rejestru pośredników ubezpieczeniowych jest dokonywany w formie elektronicznej w księdze rejestrowej, odpowiednio w jednym z następujących działów:

1) dział pierwszy – rejestr agentów ubezpieczeniowych wykonujących działalność agencyjną;

2) dział drugi – rejestr brokerów ubezpieczeniowych:

a) rozdział pierwszy – brokerzy ubezpieczeniowi wykonujący działalność brokerską,

b) rozdział drugi – brokerzy reasekuracyjni wykonujący działalność brokerską w zakresie reasekuracji.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. W dziale pierwszym wpisuje się w odniesieniu do osób fizycznych dane, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, zwanej dalej ”ustawą”.

2. W dziale pierwszym wpisuje się w odniesieniu do przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi dane, o których mowa w art. 40 ust. 2 ustawy.

3. W dziale pierwszym wpisuje się informacje, o których mowa w art. 40 ust. 3 ustawy.

4. W dziale pierwszym wpisuje się w przypadku agenta ubezpieczeniowego wykonującego czynności agencyjne przy pomocy osób fizycznych, w stosunku do których stosuje się zasady w zakresie spełniania warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, rodzaj działalności podstawowej oraz wykaz rodzajów umów ubezpieczenia zawieranych za jego pośrednictwem, jeżeli agent ubezpieczeniowy wykonuje działalność ubezpieczeniową jako uzupełniającą w stosunku do działalności podstawowej, albo informację, że agent ubezpieczeniowy jest bankiem, spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub innym podmiotem.

5. W dziale drugim, w rozdziale pierwszym i rozdziale drugim wpisuje się w odniesieniu do osób fizycznych dane, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1-3 oraz pkt 5-8 ustawy.

6. W dziale drugim, w rozdziale pierwszym i rozdziale drugim wpisuje się w odniesieniu do osób prawnych dane, o których mowa w art. 44 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 4-7 ustawy.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Po wykreśleniu pośrednika ubezpieczeniowego z rejestru zamieszcza się adnotację o wykreśleniu pośrednika z rejestru.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy, dodatkowo odnotowuje się przyczynę rozwiązania umowy agencyjnej.

3. W dziale drugim, odpowiednio w rozdziale pierwszym i rozdziale drugim, zamieszcza się dodatkowo dane dotyczące daty i przyczyny cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.”;

4) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ nadzoru, po dokonaniu wpisu, zmiany danych objętych wpisem lub wykreślenia z rejestru agentów ubezpieczeniowych, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, informuje zakład ubezpieczeń o dokonaniu wpisu, zmiany lub wykreślenia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).