ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623 oraz z 2005 r. Nr 160, poz. 1341) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) instytucjach Wspólnot Europejskich — należy przez to rozumieć instytucje Wspólnot Europejskich, do których ma zastosowanie Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864), posiadające siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju.”;

2) tytuł rozdziału 3 otrzymuje brzmienie:

„Zwolnienie od akcyzy dla przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, członków ich personelu, innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych oraz instytucji Wspólnot Europejskich”;

3) § 32 i 33 otrzymują brzmienie:

„§ 32. 1. Zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy przysługuje przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom ich personelu oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych w ilości (wartości) wynikającej z porozumienia międzynarodowego lub zasady wzajemności stosowanej wobec nich przez państwo obce.

2. Zwolnienie realizowane przez zwrot kwoty zapłaconej akcyzy przysługuje również instytucjom Wspólnot Europejskich z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych, z przeznaczeniem do użytku służbowego tych instytucji, jeżeli wartość wyrobów akcyzowych wskazanych na fakturze wynosi co najmniej 500 złotych łącznie z podatkiem od towarów i usług.

3. Informację o ilości (wartości) wyrobów akcyzowych, których nabycie uprawnia do zwrotu akcyzy, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje podmiotom, o których mowa w ust. 1, oraz Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie.

4. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów, o których mowa w ust. 1 i 2, z wyłączeniem paliw silnikowych do napędu pojazdów samochodowych, stosuje się przepisy rozporządzenia nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 8 z 11.01.1996 r., Polskie wydanie specjane, rozdz. 9, t. 1, str. 297), zgodnie z którym do przemieszczanych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych powinny być dołączone: administracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmioty, o których mowa w ust. 1, administracyjny dokument towarzyszący oraz świadectwo zwolnienia z podatku akcyzowego podlegają weryfikacji przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, który wypełnia pola 2 i 6 świadectwa zwolnienia.

§ 33. Zwrot akcyzy zawartej w cenach wyrobów akcyzowych, nabytych przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, obejmuje kwotę akcyzy wyliczoną na podstawie stawki akcyzy obowiązującej w dniu dokonania zakupu.”;

4) w § 34:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia akcyzy podlegającej zwrotowi na rzecz podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, jest faktura wystawiona przy zakupie wyrobów akcyzowych.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Oryginał faktury wraz z kopią otrzymują podmioty o których mowa w § 32 ust. 1 i 2.”;

5) § 35—37 otrzymują brzmienie:

„§ 35. 1. Wniosek w sprawie zwrotu akcyzy jest przekazywany przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, Naczelnikowi Urzędu Celnego I w Warszawie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, określa:

1) kwotę akcyzy, o zwrot której ubiegają się podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, z wyszczególnieniem kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe lub prywatne — w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1, lub kwoty akcyzy związanej z nabyciem wyrobów akcyzowych na cele służbowe — w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 2;

2) numer rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrot akcyzy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) wykaz wyrobów akcyzowych nabytych na cele służbowe przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, potwierdzony — w przypadku wykazu złożonego przez podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 — przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2) listę członków personelu podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1, którym przysługuje zwrot akcyzy z tytułu nabycia wyrobów akcyzowych na cele prywatne, wraz z wykazem poszczególnych wyrobów akcyzowych oraz kwot akcyzy przypadającej do zwrotu, potwierdzone przez ministra właściwego do spraw zagranicznych;

3) oryginały faktur, a w przypadku gdy wniosek został przekazany przez instytucje Wspólnot Europejskich lub oryginały faktur zostały dołączone do wniosku w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług — uwierzytelnione kopie tych faktur.

4. Wnioski w sprawie zwrotu akcyzy są składane za okresy kwartalne i powinny obejmować kwoty akcyzy wynikające z faktur otrzymanych w danym kwartale, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Wnioski instytucji Wspólnot Europejskich są składane za okresy roczne i powinny obejmować kwotę akcyzy wynikającą z faktur otrzymanych w danym roku.

§ 36. 1. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, każda faktura, z której wynikają kwoty do zwrotu akcyzy, podlega ostemplowaniu pieczęcią Urzędu Celnego I w Warszawie oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego użycia.

2. Zwrotu akcyzy dokonuje Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego przekazania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku instytucji Wspólnot Europejskich zwrot akcyzy jest dokonywany w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

4. W razie powstania uzasadnionych wątpliwości dotyczących prawidłowości wniosku, o którym mowa w § 35 ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca się do podmiotu składającego wniosek o złożenie niezbędnych wyjaśnień; w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1, Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie informuje jednocześnie o tym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

5. W przypadku określonym w ust. 4 zwrot podatku następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, o którym mowa w § 35 ust. 1, według kwot faktycznie uznanych.

6. Po dokonaniu zwrotu akcyzy. Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane faktury wnioskodawcy.

§ 37. 1. Jeżeli wyrób akcyzowy zostaje zwrócony, a podmioty, o których mowa w § 32 ust. 1 i 2, żądają zwrotu zapłaconej ceny, sprzedawca zwraca należność pod warunkiem otrzymania od tych podmiotów oryginału faktury. O dokonanym zwrocie sprzedawca informuje Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie, przekazując równocześnie otrzymany oryginał faktury.

2. Jeżeli zwrot należności, o której mowa w ust. 1, nastąpił po dokonaniu zgodnie z § 36 zwrotu kwoty akcyzy wynikającej z tej faktury, kwotę akcyzy zwracanej za następny okres pomniejsza się o tę kwotę.

3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się do Naczelnika Urzędu Celnego I w Warszawie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty akcyzy — w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 1, lub nie później niż w terminie jednego roku od dnia otrzymania zwrotu kwoty akcyzy — w przypadku podmiotów, o których mowa w § 32 ust. 2.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz z 2005 r.Nrli, poz. ”78, Nr 96, poz. 812, Nr 103, poz. 863, Nr 106, poz. 895 i Nr 132, poz. 1113.