ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości

Na podstawie art. 20 ust. 3 i art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie świadczeń związanych z przeniesieniem funkcjonariusza celnego do pełnienia służby w innej miejscowości (Dz. U. Nr 120, poz. 1254 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 453) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi dziennie:

1) dla funkcjonariusza przenoszącego się z co najmniej jednym członkiem rodziny — 28,80 zł;

2) dla pozostałych funkcjonariuszy— 14,40 zł.”.

§ 2. Równoważnik pieniężny, w wysokości określonej w § 15 ust. 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przysługuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1218 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 57, poz. 390 i Nr 89, poz. 589, z 2008 r. Nr 53, poz. 311 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.