ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

Na podstawie art. 23 ust. 17 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o:

1) wyborze miejsca opodatkowania na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia, o którym mowa w art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,

2) rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania na terytorium jednego lub więcej państw członkowskich przeznaczenia, o której mowa w art. 23 ust. 9 ustawy

– dla wysyłanych lub transportowanych towarów w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy.

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. (poz. 538)

VAT-21

(PDF)1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).