ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2008

Na podstawie art. 171 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami budżetu państwa w ramach części 41 — Środowisko, w zakresie dotyczącym zadań przejętych przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska;

2) limity zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń w podziale na działy i rozdziały budżetu państwa.

§ 2. 1. Przenosi się planowane wydatki budżetowe:

1) z działu 020 — Leśnictwo w kwocie 1 041 127 zł.

2) z działu 750 — Administracja publiczna w kwocie 1 284 154 zł,

3) z działu 925 — Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 4 461 325 zł

— do działu 900 — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

2. Szczegółowy podział planowanych wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Limity zatrudnienia i kwoty wydatków na wynagrodzenia w ramach części 41 — Środowisko, w podziale na działy i rozdziały budżetu państwa, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Przepisy rozporządzenia stosuje się od dnia 15 listopada 2008 r.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2008 r. (poz. 1438)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).