ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 5 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U. Nr 94, poz. 911, z późn. zm. 2) ) w § 2 po pkt 27 dodaje się pkt 27a w brzmieniu:

„27a) złożenia wniosku o nadanie numeru EORI, o którym mowa w art. 1 pkt 16 Rozporządzenia Wykonawczego:

a) według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI — w przypadku, gdy wnioskodawca posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) według miejsca, w którym dokonywana jest pierwsza czynność wymagająca posłużenia się numerem EORI, albo według miejsca, w którym planowane jest dokonanie pierwszej czynności wymagającej posłużenia się numerem EORI — w przypadku, gdy wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Wspólnoty.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 272, poz. 2694, z 2005 r. Nr 135, poz. 1139 i Nr 155, poz. 1301, z 2006 r. Nr 198, poz. 1458, z 2007 r. Nr 130, poz. 909 i Nr 150, poz. 1062 oraz z 2008 r. Nr 234, poz. 1578.