ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zbywania wierzytelności Agencji Rynku Rolnego

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zbycia wierzytelności Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, dokonuje się w pierwszej kolejności w drodze pisemnego przetargu z ceną wywoławczą określoną przez Agencję.

2. Jeżeli wierzytelność nie zostanie zbyta w drodze pierwszego przetargu, ogłasza się drugi przetarg nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia następującego po dniu wyznaczonym w pierwszym przetargu, jako termin wyboru oferty. W drugim przetargu cena wywoławcza wierzytelności może być obniżona, jednak nie więcej niż o 20% ceny wywoławczej pierwszego przetargu.

3. Jeżeli wierzytelność nie zostanie zbyta w drodze drugiego przetargu, ogłasza się publicznie ofertę zbycia wierzytelności nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia następującego po dniu wyznaczonym w drugim przetargu, jako termin wyboru oferty.

4. Jeżeli wierzytelność nie zostanie zbyta w drodze publicznej oferty zbycia wierzytelności, może zostać zbyta w wyniku rokowań podjętych na podstawie publicznego zaproszenia, ogłoszonego nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia następującego po dniu upływu terminu, w ciągu którego oczekuje się odpowiedzi na ofertę.

§ 2. 1. Agencja może odstąpić od zbycia wierzytelności w każdej chwili bez podania przyczyny takiej decyzji.

2. O odstąpieniu od zbycia wierzytelności Agencja niezwłocznie powiadamia pisemnie wszystkich uczestników postępowania.

§ 3. Postępowanie w sprawie zbycia wierzytelności jest jawne, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2.

§ 4. 1. Czynności związanych ze zbywaniem wierzytelności Agencji w formach określonych w § 1, dokonuje powołana przez Prezesa Agencji komisja, składająca się co najmniej z pięciu członków, w tym przewodniczącego, wybrana spośród pracowników Agencji, zwana dalej „komisją”. Skład komisji jest jawny.

2. Członkiem komisji nie może być osoba:

1) która uczestniczy w przetargu jako oferent;

2) której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia włącznie uczestniczy w przetargu jako oferent;

3) która jest wspólnikiem lub przedstawicielem oferenta;

4) która jest udziałowcem lub akcjonariuszem oferenta albo uczestniczy we władzach osoby prawnej, będącej oferentem;

5) pozostająca z oferentem w stosunku pracy lub zlecenia;

6) która jest dłużnikiem;

7) która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym dłużnika do drugiego stopnia włącznie.

3. Jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w ust. 2, członek komisji jest obowiązany zrezygnować z udziału w komisji.

4. Jeżeli zachodzą wątpliwości co do bezstronności członka komisji, w szczególności w związku ze stosunkiem osobistym, służbowym lub majątkowym łączącym go z uczestnikiem przetargu, Prezes Agencji, z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestnika przetargu, odwołuje tego członka ze składu komisji.

5. Przesłanki wyłączenia określone w ust. 2 i 4 stosuje się odpowiednio do publicznej oferty zbycia wierzytelności i do rokowań.

§ 5. 1. Oferenci uczestniczący w przetargu są zobowiązani do wniesienia wadium stanowiącego od 0,5% do 3% ceny wywoławczej.

2. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, ulega przepadkowi w sytuacji, gdy uchyla się on od podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie.

3. Wadium wniesione przez oferentów zostaje zwrócone w ciągu 7 dni od dnia wyboru oferty, w przypadku gdy:

1) wadium zostało wniesione przez oferentów, których oferty zostały odrzucone;

2) wadium zostało wniesione przez oferentów, których oferty zostały przyjęte, ale nie zostały wybrane;

3) Agencja odstąpiła od przetargu;

4) oferent wycofa się przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

4. Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta została wybrana, zostaje zaliczone na poczet ceny. Jeżeli wadium było wniesione w innej formie niż w pieniądzu, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

§ 6. Cenę wywoławczą wierzytelności ustala Agencja, uwzględniając wartość księgową wierzytelności, wysokość odsetek oraz szacunkową wartość rynkową wierzytelności.

§ 7. Umowa zbycia wierzytelności powinna zostać podpisana przez nabywającego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pisemnej informacji o wyborze oferty.

§ 8. 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty określa Agencja, uwzględniając w nich cenę nabycia wierzytelności oraz sposób i termin jej zapłaty.

2. W przypadku złożenia ofert równoważnych wybrana zostaje oferta złożona wcześniej.

§ 9. Nabywca wierzytelności nie może być związany z dłużnikiem, którego ta wierzytelność dotyczy, stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 10. 1. Postępowanie przetargowe przeprowadza się w przypadku złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymogi określone w § 12.

2. W przypadku braku ofert spełniających wymogi określone w § 12, Agencja prowadzi postępowanie na zasadach określonych w § 1 ust. 2–4.

§ 11. 1. Ogłoszenie o zbyciu wierzytelności Agencji w drodze przetargu komisja podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed terminem wyznaczonym do składania ofert.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności:

1) oznaczenie wierzyciela i dłużnika;

2) kwotę wierzytelności, obejmującą kwotę wierzytelności głównej oraz odsetki obliczone zgodnie ze stanem na dzień ogłoszenia;

3) informację o istniejących zabezpieczeniach wierzytelności;

4) informację o trwałej utracie przez dłużnika zdolności do spłaty zadłużenia;

5) określenie terminu i miejsca wyznaczonego do składania ofert;

6) cenę wywoławczą i wysokość wadium oraz sposób, termin i miejsce jego wniesienia;

7) informację o możliwości odstąpienia przez Agencję od zbycia wierzytelności;

8) informację o okolicznościach powodujących przepadek wadium;

9) informację, że wadium wniesione przez oferentów zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru oferty, w przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 3;

10) informację o zaliczeniu wadium na poczet ceny, w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 4;

11) informację, że umowa zbycia wierzytelności powinna być podpisana przez kupującego w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu pisemnej informacji o wyborze oferty;

12) kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty;

13) określenie miejsca i terminu wyznaczonego do otwarcia ofert, a także terminu wyboru oferty;

14) informację, iż w przypadku złożenia ofert równoważnych, wybrana zostaje oferta złożona wcześniej;

15) informację, że nabywca wierzytelności nie może być związany z dłużnikiem stosunkiem zależności lub dominacji;

16) informację o postępowaniu w przypadku złożenia jednej oferty oraz w przypadku braku ofert;

17) informację, iż oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danej wierzytelności.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, podaje się do publicznej wiadomości poprzez równoczesne wywieszenie w siedzibie Agencji, umieszczenie na stronach internetowych Agencji oraz przez opublikowanie w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym, w terminie określonym w ust. 1.

§ 12. 1. Ofertę sporządza się w formie pisemnej. Powinna ona zawierać:

1) nazwę (firmę) i siedzibę albo imię i nazwisko oraz adres oferenta;

2) wskazanie wierzytelności, o której nabycie ubiega się oferent;

3) określenie ceny nabycia wierzytelności, sposobu i terminu zapłaty;

4) informację o zamiarze przejęcia niektórych lub wszystkich zabezpieczeń;

5) numer rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium;

6) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zbyciu wierzytelności w drodze przetargu oraz o przyjęciu warunków tego przetargu.

2. Do oferty, o której mowa w ust. 1, oferent powinien załączyć dowód wniesienia wadium oraz:

1) w przypadku osób prawnych – poświadczone, za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów statutowych tej osoby prawnej oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego;

2) w przypadku osób fizycznych – poświadczoną, za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli osoba ta prowadzi taką działalność;

3) oświadczenie oferenta, że nie jest związany z dłużnikiem stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

§ 13. Oferta przestaje wiązać oferenta w przypadku:

1) otrzymania pisemnej informacji o odrzuceniu oferty;

2) otrzymania pisemnej informacji o wyniku przeprowadzonego przetargu, w sytuacji, gdy jego oferta była przyjęta, ale nie została wybrana;

3) podpisania umowy zbycia wierzytelności, w sytuacji, gdy jego oferta została wybrana;

4) odstąpienia przez Agencję od zbycia wierzytelności.

§ 14. 1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę dotyczącą danej wierzytelności.

2. Oferty niespełniające wymogu określonego w ust. 1 podlegają odrzuceniu.

§ 15. 1. Do zadań komisji należy:

1) ustalenie liczby złożonych ofert;

2) otwarcie kopert z ofertami złożonymi w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu;

3) sprawdzenie, czy wadium zostało wniesione we wskazany sposób, w terminie i miejscu;

4) rozpatrzenie ofert w oparciu o kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty, podane w ogłoszeniu, o którym mowa w § 11.

2. Komisja odrzuca oferty niespełniające wymogów określonych w § 12, złożone po terminie wyznaczonym do składania ofert, w niewłaściwym miejscu lub przez osoby, które nie wniosły w należyty sposób wadium. O odrzuceniu oferty komisja zawiadamia pisemnie oferenta w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.

3. Z przetargu komisja sporządza protokół, który powinien zawierać uzasadnienie decyzji komisji. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

4. O wyniku przetargu komisja niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów.

§ 16. W toku rozpatrywania złożonych ofert komisja może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

§ 17. 1. Ogłoszenie o zbyciu wierzytelności Agencji w drodze oferty ogłoszonej publicznie komisja podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem, od którego będzie się oczekiwać odpowiedzi na ofertę; przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności:

1) dane, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1–4 i 15;

2) cenę zbycia wierzytelności;

3) oznaczenie miejsca i terminu składania odpowiedzi na ofertę;

4) warunki, jakie powinna spełniać odpowiedź na ofertę, oraz sposób jej złożenia;

5) informację o możliwości odstąpienia przez Agencję od zbycia wierzytelności;

6) wymaganą treść oświadczenia woli o przyjęciu oferty, stanowiącego załącznik do odpowiedzi na ofertę;

7) informację, iż złożenie oświadczenia woli o przyjęciu oferty wraz z pierwszą odpowiedzią na ofertę, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu, skutkuje zawarciem umowy zbycia wierzytelności.

3. Komisja sporządza protokół z postępowania, który powinien zawierać w szczególności daty, godziny i minuty wpłynięcia wszystkich odpowiedzi na ofertę. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

4. Po upływie terminu składania odpowiedzi na ofertę, protokół, o którym mowa w ust. 3, wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Agencji. O wyniku postępowania komisja niezwłocznie zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli odpowiedzi na ofertę i oświadczenia woli o przyjęciu oferty.

5. Agencja podpisuje umowę zbycia wierzytelności z podmiotem, który złożył oświadczenie woli o przyjęciu oferty wraz z pierwszą odpowiedzią na ofertę, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu, w terminie 14 dni od dnia złożenia tej odpowiedzi na ofertę.

§ 18. 1. Ogłoszenie o publicznym zaproszeniu do rokowań komisja podaje do publicznej wiadomości co najmniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem składania odpowiedzi na zaproszenie; przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

2. W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się w szczególności:

1) dane, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1–4 i 15;

2) proponowaną cenę zbycia wierzytelności;

3) miejsce, termin i sposób składania odpowiedzi na zaproszenie;

4) warunki, jakim powinna odpowiadać odpowiedź na zaproszenie;

5) informację o możliwości odstąpienia przez Agencję od zbycia wierzytelności.

3. Podmioty, które złożyły odpowiedzi na zaproszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu, komisja zaprasza do rokowań, a pozostałe podmioty niezwłocznie zawiadamia na piśmie o niedopuszczeniu ich do rokowań.

4. W trakcie rokowań komisja ustala z podmiotami zaproszonymi do rokowań cenę, sposób i termin płatności oraz zasady ewentualnego przejęcia zabezpieczeń wierzytelności, aż do wyboru najkorzystniejszych dla Agencji warunków zbycia wierzytelności.

5. Po wyborze najkorzystniejszych warunków zbycia wierzytelności, Agencja podpisuje umowę z wybranym podmiotem w terminie 14 dni od dnia zakończenia rokowań.

6. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5, Agencja może podjąć rokowania z pozostałymi podmiotami zaproszonymi do rokowań.

7. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych warunków zbycia wierzytelności oraz opis przebiegu rokowań. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

8. O wyniku rokowań komisja niezwłocznie zawiadamia na piśmie wszystkich uczestników rokowań.

§ 19. 1. Wszelkie wyjaśnienia, informacje oraz dokumenty związane z rokowaniami są przekazywane uczestnikom rokowań na równych zasadach.

2. Prowadzone rokowania mają charakter poufny.

§ 20. O dokonanym zbyciu wierzytelności Agencja zawiadamia dłużnika w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).