ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy

Na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minimalna stawka akcyzy na papierosy wynosi 129,44 zł za każde 1 000 sztuk.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy (Dz. U. Nr 256, poz. 2569).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).