ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o wpis”;

2) sposób składania wniosków o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych, zwanych dalej „wnioskami o zmianę wpisu”;

3) wykaz dokumentów dołączanych do takich wniosków.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie — należy przez to rozumieć ustawę z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym;

2) organie nadzoru — należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych.

§ 3. 1. Wnioski o wpis oraz wnioski o zmianę wpisu składane są na piśmie oddzielnie dla każdego agenta ubezpieczeniowego oraz podpisane są przez osoby uprawnione do reprezentowania zakładu ubezpieczeń.

2. Zakład ubezpieczeń przekazuje organowi nadzoru dane objęte wnioskiem o wpis oraz wnioskiem o zmianę wpisu również drogą elektroniczną lub za pomocą nośnika elektronicznego na formularzu udostępnionym nieodpłatnie przez organ nadzoru.

§ 4. Wniosek o wpis sporządza się na podstawie następujących dokumentów, będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń:

1) w odniesieniu do agenta ubezpieczeniowego:

a) kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z rejestru przedsiębiorców, wydanego nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis,

b) kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów gospodarki narodowej REGON oraz kopii decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej,

c) oryginału lub kopii polisy poświadczonej przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności agencyjnej, w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy,

d) oświadczenia agenta ubezpieczeniowego o wykonywaniu czynności agencyjnych osobiście lub oświadczenia o wykonywaniu czynności agencyjnych przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w przypadku gdy do agenta ubezpieczeniowego stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby wykonujące czynności agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, o ile zasady te przewidują wymóg wykonywania czynności agencyjnych osobiście lub przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

e) dokumentu pełnomocnictwa do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu zakładu ubezpieczeń;

2) w odniesieniu do osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne oraz osób wymienionych w art. 9 ust. 1a ustawy:

a) informacji o osobie, wydanej z Krajowego Rejestru Karnego, lub zaświadczenia o niekaralności wydanego przez organ innego państwa właści-” wy do wydawania zaświadczeń o niekaralności nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o wpis, świadczących o niekaralności za przestępstwa określone w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy,

b) oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych,

c) kopii świadectwa dojrzałości lub świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej,

d) zaświadczenia o zdaniu egzaminu,

e) zaświadczenia o ukończeniu szkolenia przeprowadzonego przez zakład ubezpieczeń.

§ 5. Do wniosku o wpis dołącza się następujące dokumenty:

1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek o wpis dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 1;

2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o wpis został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2;

3) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że w przypadku agenta ubezpieczeniowego zastosowano szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby fizyczne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy;

4) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o wpis został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2.

§ 6. Wniosek o zmianę wpisu sporządza się na podstawie dokumentów wymienionych w § 4, dotyczących wnioskowanych zmian, będących w posiadaniu zakładu ubezpieczeń.

§ 7. Do wniosku o zmianę wpisu dołącza się następujące dokumenty:

1) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że wniosek o zmianę wpisu dotyczący agenta ubezpieczeniowego został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 1;

2) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoba fizyczna wykonująca czynności agencyjne spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2;

3) w przypadku gdy agent ubezpieczeniowy utracił status banku, spółdzielczej kasy oszczędnościowo--kredytowej albo przestał spełniać przestanki uznania za podmiot, do którego stosuje się szczególne zasady w zakresie spełniania przez osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne warunku, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy, oświadczenie zakładu ubezpieczeń w tym zakresie;

4) oświadczenie zakładu ubezpieczeń stwierdzające, że osoby wymienione w art. 9 ust. 1a ustawy spełniają warunki określone w art. 9 ust. 1 ustawy i że wniosek o zmianę wpisu został sporządzony na podstawie dokumentów wymienionych w § 4 pkt 2.

§ 8. 1. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie dopisania do danych agenta ubezpieczeniowego osób wykonujących czynności agencyjne, zmiany danych osób wykonujących czynności agencyjne lub usunięcia danych osób wykonujących czynności agencyjne nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 7 pkt 1 i 4.

2. Do wniosku o zmianę wpisu wyłącznie w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. d—f, pkt 3 i 5 ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, 3 i 5 ustawy, nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 7 pkt 2 i 4.

3. Do wniosku o zmianę wpisu wyłącznie w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy, nie dołącza się oświadczeń, o których mowa w § 7 pkt 1 i 2.

4. Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie dopisania do danych agenta ubezpieczeniowego dodatkowych osób wykonujących czynności agencyjne, zmiany danych osób wykonujących czynności agencyjne lub usunięcia danych osób wykonujących czynności agencyjne oraz zmian danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2 lit. a—c ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 6 ustawy, nie dołącza się oświadczenia, o którym mowa w § 7 pkt 1.

5.  Do wniosku o zmianę wpisu w przedmiocie zmiany danych, o których mowa w art. 40 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 2, 3, 5 i 6 ustawy, nie dołącza się oświadczenia, o którym mowa w § 7 pkt 2.

§ 9. Do wniosków o wpis oraz wniosków o zmianę wpisu złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2005 r. 2)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2003 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania zmian danych objętych tym wpisem (Dz. U. Nr 211, poz. 2053).