ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie

Na podstawie art. 4c ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. Nr 124, poz. 1154, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie, zwanych dalej „szkoleniami”;

2) zakres tematów szkoleń;

3) wymiar godzinowy szkoleń.

§ 2. Szkolenia przeprowadza się poprzez wykłady, warsztaty i prezentacje, organizowane przy jednoczesnej obecności osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie oraz osób przeprowadzających szkolenie w miejscu przeprowadzania szkolenia, jak i w trybie teletransmisji.

§ 3. 1. Szkolenia powinny dotyczyć zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności agencyjnych albo czynności brokerskich, a w szczególności obejmować następujący zakres tematów:

1) regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń, obowiązujące od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia, zwłaszcza w zakresie działalności wykonywanej przez pośredników ubezpieczeniowych;

2) kierunki rozwoju produktów ubezpieczeniowych, a w szczególności nowe ryzyka ubezpieczeniowe oraz warunki obejmowania ich ochroną ubezpieczeniową;

3) podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zmiany w prowadzeniu dokumentacji ubezpieczeniowej, w szczególności związanej z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia, w tym likwidacją szkód;

5) nowe techniki akwizycji ubezpieczeniowej oraz standardy obsługi klienta.

2. Szkolenia osób wykonujących czynności agencyjne powinny dodatkowo obejmować zagadnienia z zakresu działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego są wykonywane czynności agencyjne, w szczególności obejmować następujący zakres tematów:

1) ogólne i szczególne warunki ubezpieczeń zakładu ubezpieczeń, a zwłaszcza zmiany tych warunków od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia;

2) etyka zawodowa agenta ubezpieczeniowego;

3) informacje o taryfach oraz zasady obliczania składek ubezpieczeniowych, zwłaszcza w odniesieniu do nowych lub zmienionych — od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia — produktów ubezpieczeniowych;

4) zapoznanie z aktami dotyczącymi wewnętrznej struktury zakładu ubezpieczeń;

5) rozliczenia ilościowo-wartościowe z tytułu sprzedaży polis i inkasa składek ubezpieczeniowych, a zwłaszcza zmiany tych rozliczeń od czasu odbycia przez podmiot do tego obowiązany poprzedniego szkolenia.

3. Szkolenia osób wykonujących czynności brokerskie powinny dodatkowo obejmować w szczególności następujący zakres tematów:

1) etyka zawodowa brokera;

2) przesłanki i kryteria wyboru odpowiedniego zakładu ubezpieczeń i jego produktów ubezpieczeniowych;

3) znajomość nowych produktów ubezpieczeniowych oraz konkurencyjność tych produktów.

4. Osoby wykonujące czynności agencyjne jedynie w odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową w zakresie wykonywanych przez nie czynności bankowych, lub w przypadku gdy bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa pośredniczy w zawieraniu tych umów, odbywają szkolenia w zakresie określonym w ust. 2.

§ 4. 1. Szkolenie trwa 50 godzin, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Szkolenie osób, o których mowa w § 3 ust. 4, trwa 16 godzin.

3. Czas szkolenia nie może przekroczyć 8 godzin dziennie.

§ 5. Po odbyciu szkolenia jest wystawiany dokument poświadczający odbycie szkolenia, zawierający:

1) datę i miejsce wydania;

2) imię i nazwisko uczestnika szkolenia;

3) numer na liście uczestników szkolenia;

4) datę odbycia szkolenia;

5) zakres tematyczny odbytego szkolenia;

6) dane podmiotu organizującego szkolenie:

a) imię i nazwisko lub firma,

b) adres;

7) dane osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie lub przygotowanie szkolenia w zakresie poszczególnych tematów:

a) imię i nazwisko,

b) wykształcenie,

c) doświadczenie zawodowe.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).