ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzajów zgłoszeń, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą być składane następujące zgłoszenia:

1)  zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7);

2)  zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3);

3)  załącznik do zgłoszenia NIP-7 — informacja o rachunkach (NIP-B);

4)  załącznik do zgłoszenia NIP-7 — informacja o miejscach prowadzenia działalności (NIP-C).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).