ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych

Na podstawie art. 5 ust. 9c ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów skarbowych i dyrektorów izb skarbowych (Dz. U. Nr 209, poz. 2027 oraz z 2004 r. Nr 283, poz. 2822) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w części dotyczącej województwa kujawsko-pomorskiego:

— lp. 33 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

33 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brodnicy powiat brodnicki obejmujący:
miasto Brodnica
gminy: Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Górzno, Jabłonowo Pomorskie, Osiek, Świedziebnia, Zbiczno

— lp. 48 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

48 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tucholi powiat tucholski obejmujący
gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola

— po lp. 48 dodaje się lp. 48a w brzmieniu:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

48a Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępolnie Krajeńskim powiat sępoleński obejmujący
gminy: Kamień Krajeński, Sępolno Krajeńskie, Sosno, Więcbork

— lp. 49 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

49 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wąbrzeźnie powiat wąbrzeski obejmujący:
miasto Wąbrzeźno
gminy: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno

— po lp. 49 dodaje się lp. 49a w brzmieniu:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

49a Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu powiat golubsko-dobrzyński obejmujący:
miasto Golub-Dobrzyń
gminy: Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Radomin, Zbójno

b) w części dotyczącej województwa lubelskiego:

— lp. 54 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

54 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie miasto na prawach powiatu — Chełm
powiat chełmski obejmujący:
miasto Rejowiec Fabryczny
gminy: Białopole, Chełm, Dorohusk, Dubienka, Kamień. Leśniowice, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Ruda-Huta, Sawin, Siedliszcze, Wierzbica, Wojsławice, Żmudź

— lp. 57 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

57 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krasnymstawie powiat krasnostawski obejmujący:
miasto Krasnystaw
gminy: Fajstawice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka

c) w części dotyczącej województwa mazowieckiego:

— lp. 171 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

171 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście terytorium całego kraju w sprawach z zakresu:

1) określonego w: — art. 4 pkt 3 lit. b i pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113),

— art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399, Nr 143, poz. 1199 i Nr 169, poz. 1418);

2) podatku od towarów i usług podatników, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 113, Nr 90, poz. 756, Nr 143, poz. 1199 i Nr 179, poz. 1484);

3) zadań wykonywanych w ramach szczególnej procedury rozliczania VAT wobec usług elektronicznych, o której mowa w art. 131—134 ustawy o podatku od towarów i ustug;

4) zwrotu podatku od towarów i ustug:

— przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzędom konsularnym, członkom personelu tych przedstawicielstw i urzędów, a także innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych,
— instytucjom Wspólnot Europejskich posiadającym siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium kraju,
— Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestniczących w Partnerstwie dla Pokoju, w przypadku zakupów dokonanych przez Ministra Obrony Narodowej lub upoważnionego przez niego Prezesa Agencji Mienia Wojskowego, Dowódcę Wojsk Lądowych oraz Dowódcę Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej lub odpowiednio upoważnionych przez nich dowódców wojskowych jednostek budżetowych,
— podmiotom nieposiadającym siedziby, miejsca zamieszkania albo stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju, niezarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług na terytorium kraju.
171a Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście część gminy Warszawa
— miasta na prawach powiatu obejmująca dzielnice:
część południowa Śródmieścia, Ochota Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście i Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście rozgraniczają Al. Jerozolimskie. Strona północna Al. Jerozolimskich (numery parzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Strona południowa Al. Jerozolimskich (numery nieparzyste) objęta jest terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia podziemnego na skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej właściwy jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Dla podmiotów gospodarczych nieobjętych systemem adresowym prowadzących działalność na terenie przejścia podziemnego przy Dworcu Centralnym właściwy jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

d) w części dotyczącej województwa podkarpackiego: — lp. 208 i 209 otrzymują brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

208 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie część miasta na prawach powiatu — Rzeszów obejmująca część południowo-wschodnią miasta,
część powiatu rzeszowskiego obejmująca:
miasto Dynów
gminy: Błażowa, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Lubenia, Tyczyn
209 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie część miasta na prawach powiatu — Rzeszów obejmująca część północno-zachodnią miasta,
część powiatu rzeszowskiego obejmująca
gminy: Boguchwała, Głogów Małopolski, Kamień, Krasne, Sokołów Małopolski, Świlcza, Trzebownisko Terytorialne
zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie dzieli granica wyznaczona ulicami: Lwowską, Al. Józefa Pitsudskiego, Krakowską do ronda, W. Witosa, Batalionów Chłopskich do skrzyżowania z ul. Podkarpacką, Podkarpacką i Bieszczadzką. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie.

e) w części dotyczącej województwa podlaskiego lp. 217 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

217 Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku części miasta na prawach powiatu — Białystok pod nazwami:
Bagnówka, Bojary, Dojlidy, Dojlidy Górne, Fasty, Halickie, Pieczurki, Pietrasze, Przemysłowa, Skorupy, Wygoda, Zagórki, Zawady
powiat białostocki obejmujący
gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Gródek, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Michatowo, Poświętne, Supraśl, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wasilków, Zabłudów, Zawady
Terytorialne zasięgi działania Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku i Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku dzieli granica wyznaczona ulicami: gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Mączka, gen. Franciszka Kleeberga, Wasilkowską (od ul. gen. Władysława Andersa do ul. Sienkiewicza), Sienkiewicza (do ul. Warszawskiej), Warszawską, Nowowarszawską (do ul. Ciołkowskiego), Ciołkowskiego (od ul. Nowowarszawskiej), Wiadukt. Ulice graniczne objęte są terytorialnym zasięgiem działania Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku.

f) w części dotyczącej województwa pomorskiego: — lp. 245 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

245 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tczewie powiat tczewski obejmujący:
miasto Tczew
gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, Tczew

— po lp. 245 dodaje się lp. 245a w brzmieniu:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

245a Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim powiat gdański obejmujący:
miasto Pruszcz Gdański
gminy: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie

g) w części dotyczącej województwa wielkopolskiego: — lp. 313 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

313 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarocinie powiat jarociński obejmujący
gminy: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków

— po lp. 313 dodaje się lp. 313a w brzmieniu:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

313a Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie powiat pleszewski obejmujący
gminy: Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizatki, Gołuchów, Pleszew

— lp. 326 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

326 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile powiat pilski obejmujący:
miasto Piła
gminy: Białośliwie, Kaczory, Łobżenica, Miasteczko Krajeńskie, Szydtowo, Ujście, Wyrzysk, Wysoka

— po lp. 326 dodaje się lp. 326a w brzmieniu:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

326a Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży powiat chodzieski obejmujący:
miasto Chodzież
gminy: Budzyń, Chodzież, Margonin, Szamocin

— lp. 340 otrzymuje brzmienie:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

340 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wągrowcu powiat wągrowiecki obejmujący:
miasto Wągrowiec
gminy: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Wągrowiec

— po lp. 340 dodaje się lp. 340a w brzmieniu:


Lp. Nazwa i siedziba naczelnika urzędu skarbowego Terytorialny zasięg działania

1

2

3

340a Naczelnik Urzędu Skarbowego w Obornikach powiat obornicki obejmujący
gminy: Oborniki, Rogoźno, Ryczywół

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie i 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).