ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób i tryb prowadzenia rachunkowości przez komitety wyborcze;

2) wzory sprawozdań o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, zwanych dalej „sprawozdaniami wyborczymi”;

3) szczegółowy zakres informacji zawartych w sprawozdaniach wyborczych;

4) wykaz rodzajów dokumentów, jakie należy załączyć do sprawozdań wyborczych.

§ 2. Komitety wyborcze prowadzą rachunkowość, stosując odpowiednie przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm. 2) ) oraz przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. Komitety wyborcze prowadzą księgi rachunkowe w sposób zapewniający jasne, rzetelne i prawidłowe sporządzenie sprawozdania wyborczego.

2. Komitety wyborcze partii politycznych i koalicyjne komitety wyborcze sporządzają sprawozdanie wyborcze według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

3. Komitety wyborcze wyborców sporządzają sprawozdanie wyborcze według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

4. Wykaz rodzajów dokumentów załączanych do sprawozdania wyborczego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Okresem rozliczeniowym komitetów wyborczych jest okres od dnia wydania przez Państwową Komisję Wyborczą postanowienia o przyjęciu zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego, zwanej dalej „Ordynacją wyborczą”, do dnia przedstawienia sprawozdania wyborczego Państwowej Komisji Wyborczej.

§ 5. Na przychody lub wpływy komitetów wyborczych, uzyskane zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej, składają się:

1) środki pieniężne pochodzące z Funduszy Wyborczych;

2) środki pieniężne przekazane przez osoby fizyczne;

3) środki pieniężne pochodzące z zaciągniętych kredytów bankowych;

4) odsetki od środków na rachunku bankowym.

§ 6. 1. Na koszty lub wydatki komitetów wyborczych, poniesione zgodnie z przepisami Ordynacji wyborczej na cele związane z wyborami, składają się:

1) koszty zużycia materiałów i energii;

2) koszty usług obcych, w tym opłaty za korzystanie ze środków masowego przekazu, wykonanie materiałów wyborczych, koszty spotkań wyborczych i podróży;

3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

4) spłata zaciągniętych kredytów bankowych;

5) wydatki związane z nabyciem sprzętu trwałego użytku;

6) pozostałe wydatki pieniężne.

2. Zobowiązania finansowe obejmują równowartość niespłaconych kredytów i nieopłaconych pozostałych zobowiązań, w tym z tytułu dostaw i usług na rzecz komitetów wyborczych.

§ 7. 1. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych przez komitety wyborcze są dowody księgowe spełniające warunki określone w ustawie, o której mowa w § 2.

2. Dowody księgowe dokumentujące wpłaty na rachunek bankowy komitetu wyborczego powinny zawierać numer rachunku bankowego Funduszu Wyborczego lub imię i nazwisko oraz adres osoby fizycznej dokonującej wpłaty, a w odniesieniu do cudzoziemców również obywatelstwo.

§ 8. Ewidencja przychodów oraz wydatków i zobowiązań finansowych komitetów wyborczych powinna być prowadzona w sposób zapewniający uzyskanie informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia sprawozdania wyborczego.

§ 9. Dokumentację przyjętych zasad rachunkowości komitetu wyborczego opisuje pełnomocnik finansowy.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2004 r. (poz. 528)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276.