ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013

Na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie i inni dysponenci części budżetowych, zwani dalej „dysponentami”, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych”, opracowują plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych oraz projekty planów dochodów i wydatków poszczególnych części budżetowych, w terminach, trybie i w sposób określonych w rozporządzeniu, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

§ 2. 1. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 1 i art. 114 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

2. Dysponenci opracowują projekty swoich części budżetowych w układzie zadaniowym, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. Jednostki sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych, sporządzają plany finansowe w układzie zadaniowym na rok budżetowy i kolejne lata wykorzystując katalog funkcji, zadań, podzadań i działań zamieszczony w formularzu BZ-1 — Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy, stanowiącym załącznik nr 64 do rozporządzenia.

4. Wydatki budżetowe należy prognozować racjonalnie i oszczędnie. Jednocześnie planowana wysokość wydatków budżetowych nie może przekroczyć kwot wyliczonych przy zastosowaniu wydatkowej reguły dyscyplinującej, dotyczącej maksymalnego wzrostu prognozowanych wydatków, wprowadzonej art. 112a-112d ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem art. 25 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 291, poz. 1707).

§ 3. 1. Materiały do projektu budżetu państwa dysponenci opracowują na podstawie:

1) założeń do projektu budżetu państwa rozpatrzonych przez Radę Ministrów, w tym prognoz wskaźników makroekonomicznych, opracowanych przez Ministra Finansów przy współpracy ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego i innych ministrów właściwych w sprawach polityki społeczno-gospodarczej;

2) wstępnych kwot wydatków dla poszczególnych części budżetowych;

3) zadań realizowanych w ramach programów i projektów dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

2. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych oraz prognozy wskaźników makroekonomicznych zostaną przekazane dysponentom przez Ministra Finansów, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

4. Wstępne kwoty wydatków dla poszczególnych części budżetowych na finansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich zostaną przekazane dysponentom przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa po uzgodnieniu z Ministrem Finansów.

§ 4. 1. Szef Służby Cywilnej może wyrazić opinie w zakresie wysokości kwot oraz podziału wydatków na wynagrodzenia korpusu służby cywilnej, dokonywanego przez dysponentów.

2. Minister właściwy do spraw środowiska przekazuje informacje o:

1) wysokości środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w terminie określonym w § 7 ust. 1;

2) równowartości środków przekazanych przez marszałków województw z przeznaczeniem na prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych w 2012 r. na podstawie art. 66 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm. 2) ) w terminie określonym w § 5 ust. 1 oraz podział powyższych środków na prowadzenie kampanii edukacyjnych na poszczególne województwa w terminie określonym w § 7 ust. 1.

3. Wysokość wydatków na pozamilitarne przygotowania obronne ustala Minister Obrony Narodowej, po otrzymaniu wstępnych kwot wydatków, o których mowa w § 3 ust. 2, i przedstawia właściwym dysponentom oraz Ministrowi Finansów.

4. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w ramach programów wieloletnich wymagają uprzedniego uzgodnienia z koordynatorami tych programów.

5. Planowane przez dysponentów wydatki części budżetowych w zakresie regionalnych programów operacyjnych (RPO), z wyjątkiem wydatków planowanych w części „34. Rozwój regionalny”, wymagają uprzedniego uzgodnienia z odpowiednią instytucją zarządzającą RPO — zarządem województwa.

6. Podziału kwoty wydatków bieżących dla działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza” pomiędzy wojewodów, z wyodrębnieniem kwot wydatków na realizację zadań określonych w art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. 3) ), dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wydatki te nie mogą być planowane przez wojewodów w kwotach niższych bez uprzedniego uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania.

7. Podziału kwoty wydatków dla działu „Pomoc społeczna” na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

8. Podziału kwoty wydatków dla działu „Transport i łączność”, rozdziału „Przejścia graniczne” pomiędzy wojewodów dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 5. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, dysponenci opracują i przedłożą Ministrowi Finansów plany rzeczowe zadań realizowanych ze środków budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) RZ-1 — Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) RZ-2 — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) RZ-2/MON — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) RZ-3 — Dotacje na finansowanie zadań realizowanych przez przedsiębiorców oraz na finansowanie ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) RZ-4 — Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) RZ-5 — Utracone przez gminy dochody z tytułu zwolnienia od podatków: leśnego, rolnego, od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) RZ-6 — Zadania zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) RZ-7 — Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego — zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela — nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej w roku 2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) RZ-8 — Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej; wzór formularza stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) RZ-9 — Zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) RZ-10 (BP) — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) RZ-10 (BE) — Finansowanie programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) RZ-11 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 13 do rozporządzenia;

14) RZ-12 (BP) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia;

15) RZ-12 (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia;

16) RZ-13 — Środki na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich; wzór formularza stanowi załącznik nr 16 do rozporządzenia;

17) RZ-14 — Zadania finansowane w 2010 roku ze środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych albo realizowane w 2010 roku przez gospodarstwa pomocnicze; wzór formularza stanowi załącznik nr 17 do rozporządzenia.

2. Formularze: RZ-4, RZ-8 i RZ-9 dysponenci przedstawiają w terminie, o którym mowa w ust. 1, również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

3. Formularz RZ-2 (w zakresie przejść granicznych) właściwi wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

4. Formularz RZ-7 właściwi ministrowie, w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Oświata i wychowanie” oraz działu „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokona weryfikacji powyższego formularza i opracuje zestawienia zbiorcze w zakresie działów „Oświata i wychowanie” i „Edukacyjna opieka wychowawcza”, które przedłoży Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) dysponenci biorący udział w realizacji programów realizowanych w ramach: Narodowej Strategii Spójności, Mechanizmów Finansowych, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, w zakresie Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 przedstawiają ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, natomiast w zakresie środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, przedstawiają jednostce wiodącej w realizacji danego przedsięwzięcia. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, minister właściwy do spraw rybołówstwa oraz jednostki wiodące w realizacji danego przedsięwzięcia przekazują formularze: RZ-10 (BP), RZ-10 (BE), RZ-12 (BP) i RZ-12 (BE) Ministrowi Finansów w terminie 5 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 6. 1. W terminie określonym w § 5 ust. 1, ministrowie właściwi w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej, opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, stanowiących załącznik nr 66 do rozporządzenia, zwanych dalej „Szczegółowymi zasadami”, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów, według formularza BZ-1, wypełnionego w zakresie kolumn 1-4 na poziomie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, zawierających się w poszczególnych działach administracji rządowej, z wyłączeniem funkcji 1. i 22.

2. W terminie określonym w § 5 ust. 1, podmioty o których mowa w art. 33a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm. 4) ) oraz organy o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, a w zakresie sądownictwa powszechnego organ, o którym mowa w odrębnej ustawie — wskazani w formularzu BZ-1 — opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje celów, według formularza BZ-1, wypełnionego w zakresie kolumn 1-4 na poziomie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

3. W terminie określonym w § 5 ust. 1, dysponenci części budżetowych opracują, uwzględniając standardy i wytyczne określone w Szczegółowych zasadach, i przedłożą Ministrowi Finansów propozycje mierników, według formularza oznaczonego symbolem BZ-1, wypełnionego w zakresie kolumn 1-2 i 5 na poziomie realizowanych przez siebie zadań, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

4. W terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii Ministra Finansów o kompletności i zgodności propozycji celów i mierników ze standardami i wytycznymi określonymi w Szczegółowych zasadach ministrowie właściwi w zakresie poszczególnych działów administracji rządowej, podmioty i organy wskazane w ust. 2 oraz dysponenci wskazani w ust. 3, usuną ewentualne braki oraz niezgodności i przekażą skorygowaną propozycję Ministrowi Finansów celem wprowadzenia zamkniętego katalogu celów i mierników do aplikacji BUZA.

§ 7. 1. W terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2013, o których mowa w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 11 i 15, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BD — Zestawienie dochodów; wzór formularza stanowi załącznik nr 18 do rozporządzenia;

2) BW — Zestawienie wydatków; wzór formularza stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia;

3) DPO — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 20 do rozporządzenia;

4) DCE — Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje celowe; wzór formularza stanowi załącznik nr 21 do rozporządzenia;

5) BW-S — Wydatki budżetu państwa na składki na ubezpieczenie zdrowotne; wzór formularza stanowi załącznik nr 22 do rozporządzenia;

6) BW-PL — Wydatki placówek zagranicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia;

7) PZ-1 — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia;

8) PZ-2 — Zatrudnienie i uposażenia funkcjonariuszy w państwowej sferze budżetowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 25 do rozporządzenia;

9) PZ-2/MON — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy; wzór formularza stanowi załącznik nr 26 do rozporządzenia;

10) SNZ — Zatrudnienie i uposażenia żołnierzy niezawodowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 27 do rozporządzenia;

11) PZ-UE (BP) — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Pomocy Technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz inne środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 28 do rozporządzenia;

12) PZ-UE (BE) — Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 29 do rozporządzenia;

13) SUS — Zapotrzebowanie na środki z tytułu składek emerytalno-rentowych dla żołnierzy, funkcjonariuszy, sędziów i prokuratorów oraz na ubezpieczenie społeczne duchownych; wzór formularza stanowi załącznik nr 30 do rozporządzenia;

14) EMRE — Świadczenia z ubezpieczenia społecznego wypłacane z budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 31 do rozporządzenia;

15) BW-I — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 32 do rozporządzenia;

16) BW-I/MON — Środki budżetu państwa przeznaczone na finansowanie inwestycji Ministerstwa Obrony Narodowej wraz z omówieniem; wzór formularza stanowi załącznik nr 33 do rozporządzenia;

17) SW-1 — Wybrane elementy planu rzeczowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 34 do rozporządzenia;

18) SW-2 — Wybrane elementy planu finansowego uczelni publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 35 do rozporządzenia;

19) BZS — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej; wzór formularza stanowi załącznik nr 36 do rozporządzenia;

20) BZSA — Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego (dotyczy wydatków osobowych funkcjonariuszy); wzór formularza stanowi załącznik nr 37 do rozporządzenia;

21) ZZAR — Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami; wzór formularza stanowi załącznik nr 38 do rozporządzenia;

22) BW-Z — Wydatki budżetu państwa na świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; wzór formularza stanowi załącznik nr 39 do rozporządzenia;

23) PR-Z — Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 40 do rozporządzenia;

24) PP — Przychody budżetu państwa i ich rozdysponowanie; wzór formularza stanowi załącznik nr 41 do rozporządzenia;

25) PE — Finansowanie zadań uzgodnionych z Komisją Europejską; wzór formularza stanowi załącznik nr 42 do rozporządzenia;

26) PFC — Elementy planu finansowego państwowego funduszu celowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 43 do rozporządzenia;

27) PFC-FUS — Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 44 do rozporządzenia;

28) PFC-FEP — Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych; wzór formularza stanowi załącznik nr 45 do rozporządzenia;

29) PFC-FER — Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego; wzór formularza stanowi załącznik nr 46 do rozporządzenia;

30) PFC-FA — Plan finansowy Funduszu Administracyjnego; wzór formularza stanowi załącznik nr 47 do rozporządzenia;

31) PFC-FPiR — Plan finansowy Funduszu Prewencji i Rehabilitacji; wzór formularza stanowi załącznik nr 48 do rozporządzenia;

32) F-SPO (BP) — Współfinansowanie, finansowanie oraz prefinansowanie projektów realizowanych z udziałem Funduszu Spójności; wzór formularza stanowi załącznik nr 49 do rozporządzenia;

33) F-REF (BP) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 50 do rozporządzenia;

34) F-REF (BE) — Napływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 51 do rozporządzenia;

35) WPR-1 — Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej; wzór formularza stanowi załącznik nr 52 do rozporządzenia;

36) WPR-2 — Finansowanie wyprzedzające w ramach PROW 2007-2013; wzór formularza stanowi załącznik nr 53 do rozporządzenia;

37) F-NSS (BP) — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 54 do rozporządzenia;

38) F-NSS (BE) — Finansowanie programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 55 do rozporządzenia;

39) PF-UE (BP) — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 56 do rozporządzenia;

40) PF-UE (BE) — Planowane wydatki w ramach Narodowej Strategii Spójności, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG) oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) z wyodrębnieniem beneficjentów w ramach budżetu środków europejskich; wzór formularza stanowi załącznik nr 57 do rozporządzenia;

41) PF-OSPR — Elementy planu finansowego agencji wykonawczej, instytucji gospodarki budżetowej oraz niektórych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 58 do rozporządzenia;

42) PF-ANR-ZWRSP — Plan finansowy Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; wzór formularza stanowi załącznik nr 59 do rozporządzenia;

43) PF-ZUS — Plan finansowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; wzór formularza stanowi załącznik nr 60 do rozporządzenia;

44) PF-CDR — Plan finansowy Centrum Doradztwa Rolniczego; wzór formularza stanowi załącznik nr 61 do rozporządzenia;

45) NAL-SP — Stan należności Skarbu Państwa z tytułu pożyczek udzielonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów/prokuratorów; wzór formularza stanowi załącznik nr 62 do rozporządzenia.

2. W formularzach, w których występuje dział i rozdział klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem formularzy wymienionych w ust. 1 pkt 11, 12, 32, 37 i 38 dysponenci ujmują dane zbiorczo dla działu oraz odrębnie dla każdego rozdziału.

3. Formularze: BD, BW, PZ-1, BW-I i BZS ministrowie i wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działów: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

4. Formularze: BD, BW, DCE, BW-S, BW-I, BZS i ZZAR wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Pomoc społeczna” oraz działu „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

5. Formularze: BD, BW, PZ-1, PZ-2, SUS, BW-I, BZS i BZSA wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

6. Formularze: PZ-1 (w zakresie korpusu służby cywilnej), PZ-UE (BP) (w zakresie korpusu służby cywilnej) i PZ-UE (BE) (w zakresie korpusu służby cywilnej), BW i BZS dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Szefowi Służby Cywilnej.

7. Formularze: BD, BW i PZ-2/MON w zakresie działu „Obrona narodowa” oraz formularz PP dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również Ministrowi Obrony Narodowej.

8. Formularze: BW, PZ-1, PZ-2, BW-I, BZS, PR-Z, PE i PF-OSPR dysponenci, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

9. Formularze: BW, DPO, BW-I, SW-1, SW-2 i PF-OSPR ministrowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie działu „Szkolnictwo wyższe”, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.

10. Formularz BW w zakresie rozdziałów „Działalność badawczo-rozwojowa” dysponenci w terminie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw nauki.

11. Formularz PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 5 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

12. Formularz BW-I wojewodowie, w terminie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie przejść granicznych, przedstawiają również ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2 i pkt 5 lit. c i d ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach F-NSS (BP), F-NSS (BE), F-SPO (BP), PZ-UE (BP), PZ-UE (BE), F-REF (BP), F-REF (BE), PF-UE (BP) oraz PF-UE (BE), nie później niż na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.

14. W terminie określonym w ust. 1 dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekty planowanych wydatków w układzie, o którym mowa w § 2 ust. 2, ujętych w swoich częściach budżetowych, według formularzy oznaczonych symbolami:

1) BZ-Z — Zestawienie zadań budżetowych w układzie zadaniowym; wzór formularza stanowi załącznik nr 63 do rozporządzenia,

2) BZ-1 — Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy; wzór formularza stanowi załącznik nr 64 do rozporządzenia,

3) BZ-K — Skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy o finansach publicznych, w układzie zadaniowym na następny rok budżetowy i trzy kolejne lata; wzór formularza stanowi załącznik nr 65 do rozporządzenia

— wraz z wypełnionym formularzem opisowym dla każdej części budżetowej, którego wzór dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Finanse Publiczne w folderze Budżet zadaniowy.

15. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, a także Minister Obrony Narodowej w zakresie Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego przedkładając Ministrowi Finansów projekt budżetu na 2013 rok przekazuje go również do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w celu uzyskania opinii Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. Kolegium do Spraw Służb Specjalnych przedstawia Ministrowi Finansów stanowisko w sprawie projektów budżetów służb specjalnych, przed ich rozpatrzeniem przez Radę Ministrów.

§ 8. 1. Dysponenci państwowych funduszy celowych oraz Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedstawiają Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekty planów finansowych właściwych funduszy na formularzu PFC.

2. Główny Geodeta Kraju przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na formularzu PFC.

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu PFC-FUS;

2) Funduszu Emerytur Pomostowych na formularzu PFC-FEP.

4. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawia Ministrowi Finansów w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 1, projekt planu finansowego:

1) Funduszu Emerytalno-Rentowego na formularzu PFC-FER;

2) Funduszu Administracyjnego na formularzu PFC-FA;

3) Funduszu Prewencji i Rehabilitacji na formularzu PFC-FPiR.

§ 9. 1. Łącznie z formularzami, o których mowa w § 5-8, dysponenci, prezesi albo dyrektorzy odpowiednio: agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych przedstawiają uzasadnienie planowanych dochodów i wydatków, przychodów i kosztów lub przychodów i rozchodów.

2. Prezesi agencji wykonawczych nadzorowanych w zakresie gospodarki finansowej przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierają w uzasadnieniu szczegółowe kalkulacje poszczególnych pozycji planów finansowych.

§ 10. Szczegółowe zasady opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 określa załącznik nr 66 do rozporządzenia.

§ 11. 1. W terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2013 dysponenci części budżetowych przedkładają Ministrowi Finansów materiały niezbędne do sporządzenia aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, dysponenci opracowują:

1) w szczegółowości funkcja, zadanie, podzadanie, działanie wraz z określeniem celów i mierników na poziomie podzadań i działań, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2013, przy wykorzystaniu katalogu funkcji, zadań, podzadań i działań, umieszczonego w formularzu BZ-1;

2) na formularzach PF-UE (BP), PF-UE (BE), SW-2, PF-OSPR (w zakresie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim lub nadzorującym jest organ administracji rządowej lub państwowa uczelnia medyczna lub państwowa uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Akademii Nauk, uczelni publicznych i pozostałych osób prawnych, których plany finansowe nie są prezentowane w załącznikach do ustawy budżetowej), dotyczących roku 2013, doprowadzając do zgodności z ustawą budżetową na rok 2013;

3) na formularzach PP, PFC, PFC-FUS, PFC-FEP, PFC-FER, PFC-FA, PF-FPiR, PF-UE (BP), PF-UE (BE), PF-OSPR, PF-ANR-ZWRSP, PF-CDR, PF-ZUS, SW-2 oraz w szczegółowości funkcja i zadanie, przy wykorzystaniu katalogu funkcji i zadań, umieszczonego w formularzu BZ-1, prezentując prognozę wydatków na lata 2014-2016.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. (poz. 628)


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016 i Nr 178, poz. 1060.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68, poz. 574, Nr 77, poz. 649, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1277, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 i 146, Nr 107, poz. 679, Nr 127, poz. 857, Nr 155, poz. 1035 i Nr 239, poz. 1592, z 2011 r. Nr 234, poz. 1385 i 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 596.