ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego i trybu jego rozpatrzenia oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wniosek o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego składa się ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych rozpatruje wniosek w terminie sześciu miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

§ 2. 1. Do wniosku o utworzenie wolnego obszaru celnego o typie kontroli I w rozumieniu art. 799 lit. a rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2286/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. UE L 343 z 31.12.2003), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, należy dołączyć następujące dokumenty:

1) odpis z księgi wieczystej, potwierdzający prawo własności lub użytkowania wieczystego, przysługujące wnioskodawcy w stosunku do nieruchomości, na których ma być utworzony wolny obszar celny;

2) opis nieruchomości, na których ma być utworzony wolny obszar celny, w tym:

a) szczegółowy opis granic planowanego wolnego obszaru celnego oraz warunków technicznego ich zabezpieczenia, wraz z oznaczeniem przejść,

b) opis warunków przyrodniczych i naturalnych nieruchomości oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

c) opis infrastruktury technicznej, sanitarnej i komunikacyjnej,

d) mapę terenu planowanego wolnego obszaru celnego w skali 1:5 000, z zaznaczeniem przebiegu granic;

3) informację o uwarunkowaniach lokalizacyjnych (usytuowanie szlaków komunikacyjnych, zasoby siły roboczej);

4) opinię właściwego miejscowo dyrektora izby celnej dotyczącą możliwości prowadzenia w planowanym wolnym obszarze celnym skutecznego dozoru celnego;

5) informacje dotyczące rodzaju planowanej na terenie wolnego obszaru celnego działalności gospodarczej;

6) oświadczenie wnioskodawcy, zawierające zobowiązanie do zawarcia umów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie wolnego obszaru celnego, w sprawie odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zniesieniem wolnego obszaru celnego z przyczyn określonych w art. 26 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne;

7) inne informacje, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć znaczenie dla utworzenia wolnego obszaru celnego.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1, powinna dołączyć:

1) odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o zgłoszeniu do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru albo zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;

2) zaświadczenie o nadaniu wnioskodawcy statystycznego numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

3) decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej, jeśli taki numer został nadany na podstawie odrębnych przepisów;

4) zaświadczenie o niezaleganiu wnioskodawcy z zapłatą podatków, stanowiących dochód budżetu państwa, wydane przez organ właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania wnioskodawcy;

5) opinię o sytuacji finansowej wnioskodawcy, wydaną przez bank prowadzący jego rachunek rozliczeniowy;

6) oświadczenie wnioskodawcy, że nie toczy się w stosunku do niego postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe.

3. Do wniosku o powiększenie powierzchni istniejącego wolnego obszaru celnego o typie kontroli I w rozumieniu art. 799 lit. a Rozporządzenia Wykonawczego należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz ust. 2 pkt 4.

4. Do wniosku o zmniejszenie powierzchni istniejącego wolnego obszaru celnego o typie kontroli I w rozumieniu art. 799 lit. a Rozporządzenia Wykonawczego należy dołączyć odpowiednio dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 4.

§ 3. 1. Dokumenty, o których mowa w § 2, dołącza się w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem została poświadczona urzędowo lub notarialnie.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 oraz pkt 4–6, powinny zawierać dane aktualne w dniu złożenia wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1, 3 i 4.

3. Zgodność ze stanem faktycznym dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5, wydanych wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosków, o których mowa w § 2 ust. 1, 3 i 4, powinna być potwierdzona przez organ, który je wydał.

§ 4. 1. Do wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni wolnego obszaru celnego o typie kontroli II w rozumieniu art. 799 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego stosuje się przepisy § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i c, pkt 3–7 i ust. 2–4 oraz § 3.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, na której ma być utworzony wolny obszar celny.

§ 5. 1. Do wniosku o utworzenie lub zmianę powierzchni składu wolnocłowego stosuje się przepisy § 2 ust.1 pkt 1 i 2 lit. a i c, pkt 3–7 i ust. 2–4 oraz § 3.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć mapę planowanego składu wolnocłowego w skali 1:500, z zaznaczeniem przebiegu granic.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 maja 2004 r. (poz. 1485)

WZÓR

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 106, poz. 1119).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych (Dz. U. Nr 19, poz. 228 oraz z 2002 r. Nr 43, poz. 376).