ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010

Na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 (Dz. U. Nr 80, poz. 673) w § 6:

1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2010, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu w danej części budżetu państwa, według formularzy oznaczonych symbolami:”;

2) ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

„10. Formularz BW ministrowie i wojewodowie, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, w części dotyczącej wydatków przeznaczonych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz środków z Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, przedstawiają, w podziale na poszczególne programy operacyjne, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w celu uzyskania akceptacji.

11. Formularze: PR i PR-Z dysponenci współrealizujący programy wieloletnie przedstawiają również koordynatorom programów wieloletnich w terminie 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.”;

3) ust. 13 otrzymuje brzmienie:

„13. Dysponenci biorący udział w realizacji programów operacyjnych i inicjatyw wspólnotowych finansowanych z funduszy strukturalnych. Funduszu Spójności oraz Mechanizmów Finansowych i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3a ustawy o finansach publicznych, informację o wydatkach przeznaczonych w ramach danej części budżetowej na realizację poszczególnych programów operacyjnych przedstawiają dysponentowi pełniącemu funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponentowi pełniącemu funkcję koordynatora programów regionalnych, na formularzach: F-NSS, F-SPO, PB, PZ-UE, F-REF oraz PF-UE, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.”;

4) po ust. 13 dodaje się ust. 13a w brzmieniu:

„13a. Dysponent pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem, a w przypadku regionalnych programów operacyjnych także dysponent pełniący funkcję koordynatora programów regionalnych przekazuje Ministrowi Finansów formularze, o których mowa w ust. 13, zbiorczo w zakresie zarządzanego/koordynowanego programu w ciągu 4 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1.”;

5) w ust. 14 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W terminie 18 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma przekazującego wstępne kwoty wydatków na rok 2010, o których mowa w § 3 ust. 2, dysponenci przedłożą Ministrowi Finansów projekt budżetu zadaniowego, o którym mowa w § 2 ust. 2, według formularzy oznaczonych symbolami:”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.