ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wysokości zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych wobec budżetu państwa

Na podstawie art. 20a ust. 6d ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość zobowiązania Agencji Nieruchomości Rolnych, zwanej dalej „Agencją”, wobec budżetu państwa odpowiadającego faktycznie poniesionym wydatkom z budżetu państwa na wykup obligacji restrukturyzacyjnych, wyemitowanych przez Ministra Finansów na podstawie ustawy budżetowej na rok 1996 w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna, z przeznaczeniem na restrukturyzację zadłużenia Agencji.

§ 2. Ustala się wysokość zobowiązania Agencji wobec budżetu państwa z tytułu, o którym mowa w § 1, w kwocie 995 586 781,33 złotych (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych trzydzieści trzy grosze).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 340, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 48, poz. 287, Nr 96, poz. 620, Nr 143, poz. 963, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1382.