ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy 2)

Na podstawie art. 24a ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 października 2004 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. Nr 229, poz. 2309) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość opłaty za wystawienie duplikatów wydanych świadectw legalizacji albo duplikatów innych dokumentów wynosi 50,00 zł za każdy egzemplarz.”;

2) w § 9 w ust. 1 uchyla się pkt 2, 5 i 7;

3) w § 13 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) transportu kontrolnych przyrządów pomiarowych, służących do wykonywania czynności urzędowych, do miejsca wykonywania czynności związanych z prawną kontrolą metrologiczną i kontrolą towarów paczkowanych oraz transportu powrotnego, w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr, która nie może być wyższa niż:

a) 0,4894 zł — dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,

b) 0,7846 zł — dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,

c) 1,9500 zł — dla samochodu ciężarowego;”;

4) w załączniku do rozporządzenia:

a) w części III Ip. 10 i 11 otrzymują brzmienie:


1

2

3

4

5

10 Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości mniejszym niż 15 m3/h, w skali roku kalendarzowego

a) przy liczbie zalegalizowanych wodomierzy do 5 000 szt.

legalizacja pierwotna 2,50
legalizacja ponowna 3,00

b) przy liczbie następnych zalegalizowanych wodomierzy od 5 001 do 50 000 szt.

legalizacja pierwotna 2,00
legalizacja ponowna 3,00

c) przy liczbie następnych zalegalizowanych wodomierzy od 50 001 do 150 000 szt.

legalizacja pierwotna 1,80
legalizacja ponowna 3,00

d) przy liczbie następnych zalegalizowanych wodomierzy powyżej 150 000 szt.

legalizacja pierwotna 1,50
legalizacja ponowna 3,00
11 Wodomierze o nominalnym strumieniu objętości nie mniejszym niż 15 m3/h i nie większym niż 500 m3/h, w skali roku kalendarzowego

a) przy liczbie zalegalizowanych wodomierzy do 10 000 szt.

legalizacja pierwotna 18,00
legalizacja ponowna 18,00

b) przy liczbie następnych zalegalizowanych wodomierzy powyżej 10 000 szt.

legalizacja pierwotna 10,00
legalizacja ponowna 10,00

b) w części IV Ip. 11 otrzymuje brzmienie:


1

2

3

4

5

11 Urządzenia rejestrujące — tachografy samochodowe 70,00 50,00

§ 2. W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 20 lipca 2005 r., pod numerem 2005/0363/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r. i WE L 217 z 5.08.1998 r. — Wydanie Specjalne Dziennika Urzędowego, rozdział 13, tom 21, str. 8).