ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 6 lit. b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 248, poz. 1847) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) ustawa — ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm. 3) );

3) ustawa o IKE oraz IKZE — ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. Nr 116, poz. 1205, z późn. zm. 4) );”,

b) uchyla się pkt 4,

c) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) dobrowolny fundusz — dobrowolny fundusz w rozumieniu art. 8 pkt 3a ustawy;”,

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) fundusz — otwarty fundusz, dobrowolny fundusz oraz pracowniczy fundusz;”,

e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a-10c w brzmieniu:

„10a) IKE — indywidualne konto emerytalne, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o IKE oraz IKZE;

10b) IKZE — indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, o którym mowa w art. 2 pkt 1a ustawy o IKE oraz IKZE;

10c) pracowniczy program emerytalny — program, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1207, z późn. zm. 5) );”,

f) w pkt 15 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) ze środków członków funduszu otrzymanych z tytułu wypłaty transferowej z innego funduszu lub innej instytucji finansowej prowadzącej IKE lub IKZE,”,

g) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

„23) portfel inwestycyjny — aktywa finansowe, o których mowa w art. 141 ust. 1 i 3 oraz w art. 143 ust. 1 i 5 ustawy;”,

h) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

„29) wpłata — zasilenie rachunku pieniężnego funduszu środkami przekazanymi w imieniu członków funduszu z tytułu wpłaty składki lub wypłaty transferowej oraz zasilenie rachunku pieniężnego dobrowolnego funduszu środkami wpłaconymi przez członków funduszu;”,

i) uchyla się pkt 30,

j) pkt 32 otrzymuje brzmienie:

„32) rachunek przeliczeniowy — rachunki pieniężne, na których, do czasu ich przeliczenia na jednostki rozrachunkowe, są przechowywane w szczególności aktywa pieniężne, wpłaty na rachunek rezerwowy, rachunek premiowy i na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, aktywa pieniężne przeznaczone na wypłaty, wypłaty transferowe, zwroty oraz wypłaty na rzecz towarzystwa; na rachunek przeliczeniowy składają się rachunki wpłat, wypłat oraz rachunek kwot do wyjaśnienia;”,

k) po pkt 32 dodaje się pkt 33 i 34 w brzmieniu:

„33) wypłata — wypłata środków dokonywana na zasadach określonych w ustawie oraz w ustawie o IKE oraz IKZE;

34) zwrot — wycofanie środków zgromadzonych na IKE lub IKZE lub w ramach pracowniczego programu emerytalnego lub części środków zgromadzonych na IKE.”;

2) uchyla się § 5;

3) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wpłaty dokonane na rzecz członków funduszu, wpłaty dokonane przez członków dobrowolnego funduszu, wpłaty na rachunek rezerwowy oraz na rachunek premiowy lub na rachunek części dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego są ujmowane na rachunku przeliczeniowym na dzień ich otrzymania.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wpłaty, o których mowa w ust. 1, są przeliczane na jednostki rozrachunkowe w najbliższym dniu wyceny po otrzymaniu wpłaty na rachunek przeliczeniowy i po identyfikacji członka, który dokonał wpłaty, lub po otrzymaniu listy członków, na rzecz których jest wnoszona wpłata, według wartości jednostki rozrachunkowej na dzień, w którym po raz pierwszy możliwe jest przyporządkowanie otrzymanych składek poszczególnym członkom.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Środki wpłacone, których nie można przyporządkować konkretnym członkom otwartego lub pracowniczego funduszu, są ujmowane na rachunku przeliczeniowym jako środki do wyjaśnienia. Po wyjaśnieniu, którego członka funduszu dotyczą, środki te są przeliczane na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień, w którym zostały przyporządkowane. Fundusz przyporządkowuje środki konkretnemu członkowi funduszu w terminie 4 dni roboczych od dnia wpłaty. W przypadku, w którym środki te nie mogą zostać przyporządkowane, są one traktowane jako środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu. Środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu są zwracane wpłacającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 10.”,

e) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Środki wpłacone, których nie można przyporządkować konkretnym członkom dobrowolnego funduszu, są ujmowane na rachunku przeliczeniowym jako środki do wyjaśnienia. Po wyjaśnieniu, którego członka funduszu dotyczą, środki te są przeliczane na jednostki rozrachunkowe według wartości jednostki rozrachunkowej ustalonej na dzień, w którym zostały przyporządkowane. Fundusz przyporządkowuje środki konkretnemu członkowi funduszu w terminie 10 dni roboczych od dnia wpłaty. W przypadku, w którym środki te nie mogą zostać przyporządkowane, są one traktowane jako środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu. Środki wpłacone za osoby niebędące członkami funduszu są zwracane wpłacającemu w ciągu 12 dni roboczych od dnia wpłaty, z zastrzeżeniem ust. 10.”,

f) uchyla się ust. 11-13;

4) w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przeliczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywane nie wcześniej niż na 3 dni robocze przed wypłatą środków, wypłatą transferową z IKE, IKZE lub z pracowniczego programu emerytalnego, zwrotem albo na 5 dni roboczych przed terminem dokonania wypłaty transferowej z otwartego funduszu.”;

5) w § 16 uchyla się ust. 2 i 3;

6) w § 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Papiery wartościowe będące przedmiotem umowy pożyczki stanowią składnik portfela inwestycyjnego funduszu przez okres objęty umową i są wyceniane zgodnie z zasadami przyjętymi dla tych papierów.

2. Zobowiązania funduszu wynikające z umowy pożyczki papierów wartościowych ujmuje się w księgach rachunkowych jako pożyczki.”;

7) w § 27 uchyla się pkt 3;

8) w § 28 uchyla się pkt 4;

9) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środki potrącone z rachunku funduszu, niestanowiące kosztów funduszu, o których mowa w art. 136 ust. 1, 2, 2a, 2b i 2c oraz art. 136a ust. 2 ustawy, podlegają refinansowaniu przez towarzystwo.”;

10) uchyla się § 33;

11) w § 35 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Na dzień bilansowy ustala się wynik finansowy otwartego funduszu, obejmujący:”;

12) po § 35 dodaje się § 35a w brzmieniu:

„§ 35a. Na dzień bilansowy ustala się wynik finansowy pracowniczego i dobrowolnego funduszu, obejmujący:

1) wynik z inwestycji — stanowiący różnicę pomiędzy przychodami a kosztami operacyjnymi funduszu;

2) zrealizowany zysk (stratę) z inwestycji;

3) niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny inwestycji.”;

13) w § 37:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym otwartego funduszu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym pracowniczego i dobrowolnego funduszu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.”;

14) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

15) dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzanych za pierwsze półrocze 2012 r. oraz sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy 2012.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2012 r. (poz. 395)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 858 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398,Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 187, poz. 1111 iNr 232, poz. 1378.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2009 r. Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 iNr 171, poz. 1016.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1202, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 220, poz. 1432, z 2010 r. Nr 18, poz. 98 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 iNr 171, poz. 1016.