ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 73, poz. 762 oraz z 2004 r. Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. Nr 153, poz. 1750 oraz z 2003 r. Nr 178, poz. 1743) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zagraniczny nabywca, niepochodzący z kraju ostatecznego przeznaczenia nabywanych towarów i usług, nie zawiera umowy kredytu eksportowego w celu uzyskania korzystniejszych warunków spłaty takiego kredytu niż te, które możliwe byłyby do uzyskania przez faktycznego nabywcę z kraju ostatecznego przeznaczenia towarów i usług,";

2) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2005 r. (poz. 650)

1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).