ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

Na podstawie art. 3a ust. 6 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65 i Nr 64, poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) zakres przeprowadzania czynności materialno-technicznych mających na celu potwierdzenie prawidłowości rachunków oraz sprawdzenie poprawności systemów zarządzania i kontroli programów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zwanych dalej „czynnościami sprawdzającymi”;

2) sposób dokumentowania czynności sprawdzających;

3) wzór upoważnienia do wykonywania czynności sprawdzających;

4) wzory certyfikatów i deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

§ 2. 1. Czynności sprawdzające są wykonywane w odniesieniu do:

1) certyfikacji rocznych rachunków programu SAPARD;

2) certyfikacji rocznych rachunków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie;

3) poświadczania zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszu ISPA;

4) poświadczania zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności;

5) certyfikacji i poświadczania zamknięcia pomocy w innych przypadkach niż określone w pkt 1–4, jeżeli umowy międzynarodowe lub przepisy prawa Unii Europejskiej przewidują dla państwa członkowskiego obowiązek wydania certyfikatu lub deklaracji zamknięcia pomocy w programach współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

2. Do zakresu przeprowadzania czynności sprawdzających należy sprawdzenie:

1) systemów zarządzania i kontroli w programach i funduszach, o których mowa w ust. 1;

2) rachunków programów i funduszy, o których mowa w ust. 1, w tym dokumentów przedstawianych Komisji Europejskiej po zakończeniu roku finansowego, programu bądź projektu, w szczególności deklaracji przedstawiających bilans lub zestawienie wydatków, wniosków o dokonanie płatności bilansu końcowego oraz dokumentów źródłowych, na podstawie których sporządzono te dokumenty;

3) krajowego elementu współfinansowania.

§ 3. Sposób dokumentowania czynności sprawdzających polega na sporządzeniu:

1) planów i programów przeprowadzania czynności sprawdzających;

2) dokumentacji roboczej obejmującej w szczególności arkusze ustaleń, listy kontrolne lub notatki z przeprowadzonych czynności sprawdzających;

3) sprawozdań śródokresowych:

a) obejmujących wyniki sprawdzeń poszczególnych zagadnień dotyczących systemów zarządzania i kontroli,

b) dotyczących danego okresu, w którym są przeprowadzane sprawdzenia;

4) sprawozdań końcowych obejmujących w szczególności:

a) ustalenia stanu faktycznego,

b) wnioski z przeprowadzonych sprawdzeń,

c) informacje w sprawie funkcjonowania procedur kontroli wewnętrznej,

d) propozycje usprawnień systemów zarządzania i kontroli;

5) innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego udokumentowania czynności sprawdzających.

§ 4. Wzór imiennego upoważnienia, o którym mowa w art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 5. 1. Określa się następujące wzory certyfikatów:

1) wzór certyfikatu rocznych rachunków Agencji SAPARD z orzeczeniem bezwarunkowym określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) wzór certyfikatu rocznych rachunków Agencji SAPARD z orzeczeniem warunkowym w przypadku ujawnionych rozbieżności określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3) wzór certyfikatu rocznych rachunków Agencji SAPARD z orzeczeniem warunkowym w przypadku ograniczenia zakresu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4) wzór certyfikatu rocznych rachunków Agencji SAPARD w przypadku wstrzymania się od wydania opinii określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;

5) wzór certyfikatu rocznych rachunków Agencji SAPARD w przypadku wydania opinii przeciwnej określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;

6) wzór certyfikatu rocznych rachunków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie z orzeczeniem bezwarunkowym określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;

7) wzór certyfikatu rocznych rachunków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie z orzeczeniem warunkowym w przypadku ujawnionych rozbieżności określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;

8) wzór certyfikatu rocznych rachunków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie z orzeczeniem warunkowym w przypadku ograniczenia zakresu określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;

9) wzór certyfikatu rocznych rachunków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie w przypadku wstrzymania się od wydania opinii określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;

10) wzór certyfikatu rocznych rachunków Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie w przypadku wydania opinii przeciwnej określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

2. Określa się następujące wzory deklaracji zamknięcia pomocy:

1) wzór poświadczenia bezwarunkowego określa załącznik nr 12 do rozporządzenia;

2) wzór poświadczenia warunkowego określa załącznik nr 13 do rozporządzenia;

3) wzór poświadczenia w przypadku wstrzymania się od wydania opinii określa załącznik nr 14 do rozporządzenia.

§ 6. Przepisy § 2 ust. 1 pkt 2 i 4 mają zastosowanie od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2004 r. (poz. 607)

Załącznik nr 1

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 2

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 3

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 4

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 5

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 6

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 7

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 8

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 9

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 10

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 11

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 12

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 13

WZÓR

(PDF)

Załącznik nr 14

WZÓR

(PDF)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).