ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 97, poz. 966, Nr 181, poz. 1875 i Nr 248, poz. 2492 oraz z 2005 r. Nr 11, poz. 78) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku olejów napędowych oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.15, objętych kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49, i olejów opałowych, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, bez względu na symbol PKWiU, sklasyfikowanych w pozycji CN 2710, zwolnienie dotyczy wyłącznie sprzedaży wyrobów oznaczonych i zabarwionych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy."

2) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do oleju, z którego mniej niż 30 % objętościowo destyluje przy temperaturze 350 °C i którego gęstość w temperaturze 15 °C jest wyższa niż 890 kg/m3.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Zwolnienie od akcyzy, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, przysługuje podmiotowi dokonującemu sprzedaży wyrobów, dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju, uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.

2. Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 1, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, który:

1) wykorzystuje je do innych celów niż napędowe, opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych i złoży oświadczenie stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem, lub

2) dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.

3. W przypadku sprzedaży wyrobów podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży,

zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

2) sprzedaż wyrobów podmiotowi, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;

3) podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył zwolnione wyroby;

4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;

5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, uzyska od podmiotu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, oświadczenie, że wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;

6) prowadzący skład podatkowy przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienie otrzymanych oświadczeń zawierających informacje, o których mowa w pkt 5; oświadczenia będą dostępne u podatnika w celu kontroli.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, powinno zawierać co najmniej:

1) nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;

2) ilość zakupionych na terytorium kraju wyrobów oraz ich symbol PKWiU lub kod CN;

3) określenie celu, na który zostaną przeznaczone zakupione wyroby;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

5. W przypadku sprzedaży wyrobów oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 5, może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeżeli dokument taki ściśle określa ilość zamawianego towaru, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu — na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia.”;

4) w § 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1, przysługują podmiotowi dokonującemu sprzedaży wyrobów określonych w ust. 1, wykorzystywanych do celów, o których mowa w ust. 1, dokonywanej ze składu podatkowego na terytorium kraju uprawnionemu nabywcy lub dokonywanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2a pkt 2.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Uprawnionym nabywcą, o którym mowa w ust. 2, jest podmiot dokonujący zakupu wyrobów, o których mowa w ust. 1, który:

1) wykorzystuje je do celów objętych zwolnieniem, o których mowa w ust. 1, i złoży oświadczenie stwierdzające, że nabywane wyroby zostaną zużyte na własne potrzeby do celów objętych zwolnieniem, lub

2) dokonuje odsprzedaży tych wyrobów podmiotom, o których mowa w pkt 1.

2b. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi dokonującemu ich odsprzedaży, zwolnienie ma zastosowanie pod warunkiem, że:

1) podmiot dokonujący odsprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, posiada zaświadczenie, o którym mowa w art. 27 ust. 3 ustawy, wydane przez właściwego naczelnika urzędu celnego, potwierdzające zamówienie na odbiór wyrobów z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy; właściwy naczelnik urzędu celnego potwierdza zamówienie po przedstawieniu przez podmiot zaświadczeń właściwych organów podatkowych o niezaleganiu z płatnością podatku od towarów i usług oraz akcyzy;

2) sprzedaż wyrobów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, nastąpi z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego i po złożeniu przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w art. 43 ust. 1 ustawy;

3) podmiot, o którym mowa w pkt 1, potwierdzi na trzeciej karcie administracyjnego dokumentu towarzyszącego otrzymanie wyrobów i zwróci ją niezwłocznie prowadzącemu skład podatkowy, od którego nabył zwolnione wyroby;

4) podmiot, o którym mowa w pkt 1, prowadzi ewidencję pozwalającą na określenie ilości i sposobu przeznaczenia zwolnionych wyrobów;

5) podmiot, o którym mowa w pkt 1, uzyska od podmiotu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, oświadczenie, że wyroby, o których mowa w ust. 1, zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia;

6) prowadzący skład podatkowy przekaże do właściwego naczelnika urzędu celnego, w terminie do dnia 25 miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, miesięczne zestawienie otrzymanych oświadczeń, o których mowa w pkt 5; oświadczenia będą dostępne u podatnika w celu kontroli.”,

c) ust. 3, 4 i 4a otrzymują brzmienie:

„3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2b pkt 5, powinno zawierać co najmniej:

1) nazwę oraz adres podmiotu składającego oświadczenie oraz jego NIP;

2) ilość zakupionych na terytorium kraju wyrobów, o których mowa w ust. 1, oraz ich symbol PKWiU lub kod CN;

3) określenie celu, na który zostaną przeznaczone zakupione wyroby;

4) datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz podpis osoby składającej oświadczenie.

4. W przypadku sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, oświadczenie, o którym mowa w ust. 2b pkt 5, może być złożone na fakturze lub w zamówieniu, jeżeli dokument ten ściśle określa ilość zamawianego wyrobu, zawiera datę i numer, a podmiot prowadzi ewidencję zamówień. Jeżeli oświadczenie jest składane odrębnie, powinno być dołączone do kopii faktury, a w przypadku oświadczenia złożonego w zamówieniu — na fakturze powinien być wpisany numer i data zamówienia.

4a. Warunki określone w ust. 2b nie mają zastosowania do sprzedaży wyrobów, o których mowa w ust. 1, w opakowaniach jednostkowych.”;

5) (uchylony);

6) w § 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do sprzedaży alkoholu etylowego skażonego:

1) benzoesanem denatonium (Bitrex) w ilości nie mniejszej niż 1 g/100 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol,

2) ogólnym środkiem skażającym — zgodnym z Polską Normą PN-C-97911 „Ogólny środek skażający” —w ilości nie mniejszej niż 0,5 litra/100 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol

— zabarwionego na fioletowo przez dodanie czystego fioletu krystalicznego w ilości nie mniejszej niż 160 mg/100 dm3 alkoholu etylowego 100 % vol, w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra.”;

7) w § 22c:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się również w przypadku:

1) alkoholu etylowego i produktów pośrednich w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml,

2) win i napojów fermentowanych w opakowaniach o pojemności większej niż 1 I,

3) piwa w opakowaniach o pojemności większej niż 0,5 I

— pod warunkiem, że powyższe wyroby, przed rozdaniem lub sprzedażą do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, są rozlewane do naczyń stosowanych zwyczajowo w gastronomii do spożywania takich wyrobów.

3. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają zastosowanie pod warunkiem, że:

1) nabywca złoży prowadzącemu skład podatkowy lub, w przypadku wyrobów pochodzących z importu, naczelnikowi urzędu celnego przy ich wyprowadzaniu z wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego oświadczenie, że nabywane wyroby akcyzowe będą przeznaczone wyłącznie do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży;

2) sprzedaż lub rozdanie wyrobów akcyzowych podróżnym lub załodze nastąpi podczas trwania podróży, opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, o których mowa w ust. 1, sprzedawanych lub rozdawanych podróżnym lub załodze zostaną otwarte przed rozdaniem lub sprzedażą, a alkohol etylowy lub produkty pośrednie w opakowaniach o pojemności większej niż 50 ml, wino i napoje fermentowane w opakowaniach większych niż 11 i piwo w opakowaniach większych niż 0,5 I, zostaną rozlane i podane w stosowanych zwyczajowo w gastronomii naczyniach;

3) w przypadku podróży statkiem lub promem morskim, podróż ta odbywa się z bezpośrednim wpłynięciem do zagranicznego portu, który oddalony jest od polskich wód terytorialnych co najmniej o 40 mil morskich.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, mają również zastosowanie do importowanych wyrobów, które są przeznaczane do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych, o ile wyroby te byty objęte uprzednio procedurą składu celnego na rzecz podmiotu nabywającego te wyroby z przeznaczeniem do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych lub załogę podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych i są dostarczane bezpośrednio ze sktadu celnego na pokłady samolotów, statków lub promów morskich.”;

8) w § 30:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od akcyzy obejmuje również przywóz samochodów osobowych przez członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa trzeciego, nabytych w drodze powrotnej z terytorium państwa trzeciego, z którego powracają, pod warunkiem że w miejscu poprzedniego ich pobytu w państwie trzecim wykorzystywali do użytku osobistego samochód osobowy, który nie może zostać po przywozie zarejestrowany na terytorium kraju.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku przywozu z terytorium państwa trzeciego, samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został zgłoszony do procedury dopuszczenia do obrotu przed upływem 12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju.”;

9) w § 50c ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się § 3, z wyłączeniem ust. 2, i § 4, z wyłączeniem ust. 1 pkt 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (Dz. U. Nr 74, poz. 674).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów, o których mowa w ust. 1, dokonanej po dniu 1 maja 2004 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2005 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).