ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania (Dz. U. Nr 89, poz. 849, Nr 181, poz. 1876 i Nr 248, poz. 2493) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. W przypadku nieotrzymania karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego przez właściwego dla wysyłającego wyroby akcyzowe zharmonizowane naczelnika urzędu celnego, w terminie miesiąca od dnia wystania tych wyrobów, właściwy dla wysyłającego naczelnik urzędu celnego w ciągu 3 dni zawiadamia właściwego naczelnika polskiego granicznego urzędu celnego o nieotrzymaniu karty 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.”;

2) § 24a otrzymuje brzmienie:

„§ 24a. W przypadku wyrobów akcyzowych zharmonizowanych dostarczanych na terytorium kraju do podmiotów uprawnionych do nabywania wyrobów akcyzowych zharmonizowanych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w chwili ich zużycia zgodnie z przeznaczeniem, z zastrzeżeniem § 24b—24m.”;

3) w § 24c uchyla się pkt 3;

4) w § 24d uchyla się pkt 3;

5) w § 24e uchyla się pkt 3;

6) w § 24f uchyla się pkt 3;

7)(uchylony).

8) w § 24h uchyla się pkt 3;

9) po § 24k dodaje się § 24I i 24m w brzmieniu:

„§ 24I. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

1) z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do uprawnionego nabywcy, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,

2) w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu dokonującego ich odsprzedaży, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zgodnie z § 19

— przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 11 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

§ 24m. W przypadku zwolnienia wyrobów, o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje:

1) z chwilą wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do uprawnionego nabywcy, o którym mowa w § 14 ust. 2a pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego,

2) w przypadku wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego do podmiotu dokonującego ich odsprzedaży, o którym mowa w § 14 ust. 2a pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, zgodnie z § 19

— przy spełnieniu warunków, o których mowa w § 14 ust. 2—4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.”;

10) w § 25:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające zapłatę akcyzy na terytorium kraju po upływie czterech miesięcy od wyprowadzenia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;

2) kartę 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, a jeżeli przedstawienie tej karty jest niemożliwe ze względu na jej zniszczenie lub zaginięcie, kopię karty 2 lub 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, potwierdzoną przez właściwe dla odbiorcy władze celne lub podatkowe;

3) potwierdzenie zapłaty akcyzy w innym państwie członkowskim.”,

b) dodaje się ust. 5—7 w brzmieniu:

„5. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z dostawą we-wnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 6 i 7.

6. Na wniosek prowadzącego skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu celnego po sprawdzeniu zgodności danych zawartych w duplikatach kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego z danymi zawartymi w karcie 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w terminie 7 dni opieczętowuje urzędowymi pieczęciami duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego i nadaje tym duplikatom numer rejestracyjny, zgodny z numerem karty 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego.

7. Duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego muszą zawierać wyraz DUPLIKAT.”;

11) po § 25 dodaje się § 25a—25c w brzmieniu:

„§ 25a. 1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 2a ust. 2, do których stosuje się stawkę 0, oraz wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy może być wykorzystany dokument handlowy z potwierdzeniem przez odbiorcę odbioru tych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być również wykorzystane duplikaty kart 2,3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zgodnie z § 25 ust. 6 i 7.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku, gdy wysyłka wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nastąpiła w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19 sierpnia 2004 r.

§ 25b. 1. W przypadku gdy prowadzący skład podatkowy dokona zapłaty akcyzy w wyniku zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy w trybie § 20 ust. 1 i otrzyma, po upływie dwóch miesięcy od dnia wyprowadzenia tych wyrobów ze składu podatkowego, potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych zharmonizowanych na terytorium kraju, może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zwrot zapłaconego podatku.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 25 ust. 2—7.

§ 25c. 1. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego w związku z przemieszczaniem na terytorium kraju wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, o których mowa w § 2a ust. 2, do których stosuje się stawkę 0, oraz wyrobów oznaczonych symbolem PKWiU 23.20.32 i kodem CN 2713, jako dowód potwierdzający zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy mogą być wykorzystane duplikaty kart 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zgodnie z § 25 ust. 6 i 7.

2. Przepis ust. 1 stosuje się w przypadku, gdy wysyłka wyrobów akcyzowych zharmonizowanych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nastąpiła w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 19 sierpnia 2004 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2005 r.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).