ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Stawki akcyzy określone w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia i w poz. 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia stosuje się dla olejów opałowych, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje w 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy dotyczą oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, wykorzystywanego do celów opałowych.

2. Stawki akcyzy określone w poz. 1 pkt 3 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia stosuje się dla pozostałych olejów napędowych, w przypadku gdy dotyczą oleju zabarwionego na czerwono i oznaczonego znacznikiem, wykorzystywanego do celów opałowych.

3. Jeżeli wyroby wymienione w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia i w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia, nie są prawidłowo zabarwione na czerwono lub nie są prawidłowo oznaczone według zasad określonych na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym, lub są wykorzystywane do celów innych niż opałowe stosuje się dla wyrobów wymienionych:

1) w poz. 2 lit. a załącznika nr 1 do rozporządzenia — najwyższą stawkę akcyzy określoną w poz. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia;

2) w poz. 1 pkt 3 lit. b i lit. c tiret pierwsze załącznika nr 2 do rozporządzenia — najwyższą stawkę akcyzy określoną w poz. 1 pkt 3 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia.”;

2) uchyla się § 4 ;

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) poz. 1 i 2 otrzymują brzmienie:


1 2 3 4
1 23.20 Produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przerobu ropy naftowej, z wyłączeniem grupowania PKWiU 23.20.18, 23.20.2, gdzie indziej niesklasyfikowane2)
W tym:
1) paliwa silnikowe benzynowe,
w tym:
a) benzyna silnikowa nieetylizowana (bezołowiowa) (PKWiU 23.20.11-00.2) oraz benzyna silnikowa nieetylizowana z udziałem biokomponentów (PKWiU 23.20.11-00.30)
b) benzyna silnikowa lotnicza dosilników tłokowych (PKWiU 23.20.11-00.40 i 23.20.13- 00.90)
c) frakcje benzynowe otrzymywane z procesów specyficznych służące do komponowania handlowych benzyn silnikowych (PKWiU 23.20.13-00.10)
2) paliwa do lotniczych silników turbinowych (PKWiU 23.20.12,23.20.14-00.10)
3) nafta z wyjątkiem nafty dolotniczych silników turbinowych (PKWiU 23.20.14-00.10)
4) benzyny specjalne (PKWiU 23.20.13-00.2)
5) oleje napędowe (PKWiU 23.20.15) oraz oleje średnie pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKWiU 23.20.16), w tym oleje o zawartości siarki:
a) powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie
b) do 0,001 % włącznie
1 882,00 zł / 1 000 l

1 565,00 zł / 1 000 l

1 822,00 zł / 1 000 l

1 747,00 zł / 1 000 l

1 072,00 zł / 1 000 l
1 822,00 zł / 1 000 l
1 822,00 zł / 1 000 l
1 104,00 zł / 1 000 l

1 028,00 zł / 1 000 l
980,00 zł / 1 000 l
2 bez względu na symbol PKWiU Oleje opałowe:
a) z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, wykorzystywane do celów opałowych
b) pozostałe

1 028,00 zł / 1 000 l


695,00 zł / 1 000 kg

b) poz. 8 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
8 bez względu na symbol PKWiU Gaz płynny4)- propan, butan, mieszaniny propanu-butanu i inne gazy płynne 695,00 zł / 1 000 kg

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) poz. 1 otrzymuje brzmienie:


1
1 2 3 4
bez względu na kod CN

2710 19 41
2710 19 45
2710 19 49
bez względu na kod CN
bez względu na kod CN
Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, z wyłączeniem towarów klasyfikowanych do kodów CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 2711 2) z czego:
1) oleje lekkie w tym:
a) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu przekraczającą 0,013 g/l
b) benzyna silnikowa z zawartością ołowiu nieprzekraczającą 0,013 g/l
c) benzyny specjalne, benzyna lotnicza, paliwa typu benzyny do silników odrzutowych
2) oleje średnie w tym:
- paliwa do silników odrzutowych
3) oleje ciężkie:
a) oleje napędowe w tym o zawartości siarki:
- powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie
- do 0,001 % włącznie
b) pozostałe oleje napędowe, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, wykorzystywane do celów opałowych
c) oleje opałowe:
- z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem, wykorzystywane do celów opałowych
- pozostałe
d) mieszaniny olejów napędowych zawierające w masie mniej niż 70 % olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, służące do napędu silników spalinowych z czego o zawartości siarki:
- powyżej 0,001 % do 0,005 % włącznie
-do 0,001 % włącznie
1 882,00 zł / 1 000 l
1 747,00 zł / 1 000 l
1 747,00 zł / 1 000 l
1 565,00 zł / 1 000 l
1 822,00 zł / 1 000 l
1 822,00 zł / 1 000 l
1 072,00 zł / 1 000 l

1 104,00 zł / 1 000 l
1 028,00 zł / 1 000 l
980,00 zł / 1 000 l
1 028,00 zł / 1 000 l


1 028,00 zł / 1 000 l


695,00 zł / 1 000 kg
1 104,00 zł / 1 000 l


1 028,00 zł / 1 000 l
980,00 zł / 1 000 l

b) poz. 4 otrzymuje brzmienie:


1 2 3 4
4 bez względu na kod CN Gaz płynny4)- propan, butan, mieszaniny propanu-butanu i inne gazy płynne 695,00 zł / 1 000 kg

§ 2. Jeżeli obowiązek podatkowy w akcyzie powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe stawki akcyzy.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2005 r.


1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 113, poz. 1190, Nr 256, poz. 2570 i Nr 273, poz. 2763 oraz z 2005 r. Nr 40, poz. 380.