ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych oraz olejów opałowych dla celów kontroli obrotu

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1.1.Dla celów kontroli obrotu, znakowaniu i barwieniu w sposób określony w ust. 4 podlegają:

1) oleje opałowe, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C lub których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, bez względu na symbol PKWiU,

sklasyfikowane w pozycji CN 2710 oraz oleje napędowe, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.15, objęte kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49 — przeznaczone na cele opałowe,

2) oleje opałowe, z których 30 % lub więcej objętościowo destyluje przy 350 °C oraz których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, bez względu na symbol PKWiU, sklasyfikowane w pozycji CN 2710 oraz oleje napędowe, oznaczone symbolem PKWiU 23.20.15, objęte kodami CN 2710 19 41, 2710 19 45 lub 2710 19 49

— wykorzystywane do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie)

— zwane dalej „wyrobami”.

2. Do znakowania wyrobów stosuje się nieusuwalny znacznik, który jest substancją o nazwie chemicznej N-etylo-N-[2-(1-izobutoxy-etoxy)etylo]azobenzeno--4-amina (Solvent Yellow 124).

3. Do barwienia wyrobów stosuje się, w przypadku ich wykorzystywania:

1) do celów opałowych — substancję typu Solvent Red 164 lub typu Solvent Red 19;

2) do celów żeglugi (włączając rejsy rybackie) — substancję typu Solvent Blue 35.

4. Przez prawidłowo oznaczony i zabarwiony wyrób rozumie się, w przypadku:

1) wyrobów określonych w ust. 3 pkt 1, wyrób, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l znakowanego wyrobu i barwnik typu So-lvent Red 164 w ilości nie mniejszej niż 6,6 mg/l barwionego wyrobu lub barwnik typu Solvent Red 19 w ilości nie mniejszej niż 6,3 mg/l barwionego wyrobu;

2) wyrobów określonych w ust. 3 pkt 2, wyrób, do którego dodano znacznik w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l znakowanego wyrobu i barwnik typu Solvent Blue 35 w ilości nie mniejszej niż 6,0 mg/l barwionego wyrobu.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie znakowania i barwienia paliw silnikowych przeznaczonych na cele opałowe oraz olejów opałowych (Dz. U. Nr 53, poz. 527).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).