ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego

Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70 ust. 5, art. 71 ust. 5, art. 72 ust. 5, art. 73 ust. 7 i art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 i Nr 68, poz. 623) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825 i Nr 113, poz. 1190) w § 2:

1) w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „ceny detalicznej” dodaje się wyrazy „, z zastrzeżeniem ust. 2a”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy należna kwota podatku akcyzowego, wyliczona na podstawie stawek podatku akcyzowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1, jest niższa od minimalnej stawki akcyzy na papierosy, określonej w § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy (Dz. U. Nr 256, poz. 2569), stosuje się minimalną stawkę akcyzy na papierosy.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).