ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie listy państw równoważnych

Na podstawie art. 9d ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się listę państw równoważnych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 134, poz. 779, Nr199, poz. 1175, Nr 234, poz. 1391 iNr291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1529.