ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych

Na podstawie art. 66f ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 października 2006 r. w sprawie postępowania przy korzystaniu z pomocy obcego państwa w dochodzeniu określonych należności pieniężnych (Dz. U. Nr 192, poz. 1419) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się pkt 3;

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do wniosku o powiadomienie dołącza się oryginał lub uwierzytelnioną kopię pisma, orzeczenia lub innego dokumentu, którego dotyczy ten wniosek.”;

3) w § 6 w ust. 1 uchyla się pkt 1–3;

4) załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

5) uchyla się załączniki nr 5—7 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2008 r. (poz. 1665)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 115, poz. 794, Nr 176, poz. 1243 i Nr 192, poz. 1378 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1318.