ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym

Na podstawie art. 26 ust. 1 i art. 106 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 280, poz. 1647) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), o której mowa w art. 24a ustawy;”;

2) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Wzór deklaracji, o której mowa w § 1 pkt 3a, określa załącznik nr 13a do rozporządzenia.”;

3) po załączniku nr 13 do rozporządzenia dodaje się załącznik nr 13a do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wzór deklaracji dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn), określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia, stosuje się, począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2013 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1342 i 1456.