ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 sierpnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Na podstawie art. 33e § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1375) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„I. Banki i oddziały instytucji kredytowych”,

b) poz. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Bank of Tokyo — Mitsubishi UFJ (Polska) S.A.”,

c) uchyla się poz. 14, 17 i 25,

d) poz. 43 otrzymuje brzmienie:

„43. Bank DnB NORD Polska S.A.”,

e) poz. 45 otrzymuje brzmienie:

„45. Santander Consumer Bank S.A.”,

f) poz. 48 otrzymuje brzmienie:

„48. SOCIETE GENERALE S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”,

g) poz. 50 otrzymuje brzmienie:

„50. Sygma Banque Societe S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce”,

h) uchyla się poz. 53,

i) dodaje się poz. 54—63 w brzmieniu:

„54. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie

55. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

56. Bank Spółdzielczy w Gliwicach

57. Bank Spółdzielczy w Katowicach

58. Bank Spółdzielczy we Wschowie

59. BNP Paribas S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

60. Cetelem Bank S.A.

61. Dresdner Bank AG Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

62. EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

63. Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie”;

2) w części II. Zakłady ubezpieczeń:

a) poz. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Poznaniu”,

b) poz. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. WINTERTHUR Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie”,

c) uchyla się poz. 25.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i Nr 143, poz. 1031.