ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wzoru informacji sporządzanej przez spółdzielnie mieszkaniowe oraz banki prowadzące kasy mieszkaniowe

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz. 1509, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wzór informacji o:

1)   wysokości wycofanego wkładu budowlanego lub mieszkaniowego wniesionego do spółdzielni mieszkaniowej,

2)   wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej — stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wzór określony w niniejszym rozporządzeniu stosuje się do informacji o kwotach wycofanych lub przeniesionych od dnia 1 stycznia 2013 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli przed dniem wejścia w życie rozporządzenia informacja o kwotach wycofanych lub przeniesionych została złożona według wzoru określonego w dotychczas obowiązujących przepisach.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 78, poz. 715 i Nr 141, poz. 1182 oraz z 2003 r. Nr 202, poz. 1956.