ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyznaczenia organu podatkowego do przekazywania wniosków o doręczenie 2)

Na podstawie art. 154a § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu do przekazywania władzy państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściwej w sprawach podatkowych wniosków o doręczenie, o których mowa w art. 154a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2013 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2)    Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 11.03.2011, str. 1).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 35, 985, 1027,1036, 1145 i 1149.