ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1–6, art. 55 ust. 3 oraz art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 98, poz. 819) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 32, poz. 229) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 3,

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) urząd celny importu — urząd celny, w którym dopuszczono do obrotu wyroby akcyzowe, przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego.”;

2) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ewidencja prowadzona przez podmiot prowadzący skład podatkowy, do którego przemieszcza się importowane wyroby akcyzowe zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, zawiera:

1) numer identyfikacyjny wskazany w rubryce 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, określonego we wzorze formularza, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2) dane importera;

3) wskazanie urzędu celnego importu;

4) ilość i nazwę wyrobów akcyzowych wraz z ich kodem Nomenklatury Scalonej (CN);

5) określenie środka transportu, którym dostarczono wyroby akcyzowe, wraz z jego numerem rejestracyjnym;

6) datę odbioru wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym;

7) informacje o ewentualnym zniszczeniu lub zaginięciu administracyjnego dokumentu towarzyszącego;

8) informacje o wykorzystaniu duplikatów lub kopii administracyjnego dokumentu towarzyszącego albo dokumentów, o których mowa w § 27.”;

3) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy i wprowadzenie do składu podatkowego importowanych wyrobów akcyzowych następuje na wniosek podmiotu prowadzącego skład podatkowy, złożony do naczelnika urzędu celnego importu, jednocześnie ze zgłoszeniem tych wyrobów do procedury dopuszczenia do obrotu. We wniosku należy wskazać rodzaj i wysokość zabezpieczenia akcyzowego.”;

4) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. 1. W przypadku przemieszczania w procedurze zawieszenia poboru akcyzy importowanych wyrobów akcyzowych z urzędu celnego importu do składu podatkowego:

1) karta 0 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana w urzędzie celnym importu;

2) karta 1 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, w terminie 3 dni od dnia wyprowadzenia wyrobów akcyzowych z urzędu celnego importu, jest przesyłana naczelnikowi urzędu celnego właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia składu podatkowego;

3) karty 2, 3 i 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego są załączane do przemieszczanych wyrobów akcyzowych.

2. Po dostarczeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego:

1) karta 2 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest pozostawiana w składzie podatkowym i dołączana do ewidencji;

2) karta 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego, po potwierdzeniu odbioru wyrobów akcyzowych i prawidłowości odpowiednich wpisów przez podmiot prowadzący skład podatkowy oraz opieczętowaniu pieczęcią urzędową przez właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dołączana do ewidencji; dodatkowo kopia karty 3 jest przekazywana do urzędu celnego importu najpóźniej w terminie 15 dni od dnia, w którym wyroby akcyzowe zostały odebrane w składzie podatkowym;

3) karta 4 administracyjnego dokumentu towarzyszącego jest niezwłocznie przekazywana właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

3. Opieczętowanie urzędowymi pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, administracyjnego dokumentu towarzyszącego, zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych przez podmiot prowadzący skład podatkowy, powinno nastąpić na kartach 2, 3 i 4 tego dokumentu.

4. Karty 2 i 3 administracyjnego dokumentu towarzyszącego powinny być przechowywane przez podmiot prowadzący skład podatkowy przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do jego składu podatkowego.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).