ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 i Nr 131, poz. 1080) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) rozporządzeniu o sprawozdaniach finansowych w prospekcie — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz. 1743 oraz z 2009 r. Nr 33, poz. 260);”,

b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

„9a) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 oraz z 2012 r. poz. 121);

9b) rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 45);”,

c) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) jednostce zależnej — rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości, a w przypadku sporządzania przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zgodnie z którymi sporządzane są te skonsolidowane sprawozdania finansowe;”,

d) pkt 35 i 36 otrzymują brzmienie:

„35) raporcie okresowym — rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje okresowe, sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia;

36) sprawozdaniu finansowym — rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości:

a) w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie,

b) w przypadku emitenta będącego funduszem — w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy,

c) w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego — w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,

d) w przypadku emitenta będącego spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową — w przepisach ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;”,

e) w pkt 39 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) składki na udziale własnym — w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji,”;

2) w § 6 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku konieczności dokonania korekty raportu okresowego lub skonsolidowanego raportu okresowego emitent przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze dokonanej korekty oraz skorygowany raport okresowy lub skonsolidowany raport okresowy za okres, którego dotyczyła korekta.

5. W przypadku konieczności dokonania korekty dotyczącej zawartego w raporcie rocznym lub skonsolidowanym raporcie rocznym sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający, emitent przekazuje do publicznej wiadomości wyłącznie raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze dokonanej korekty.”;

3) po § 79 dodaje się § 79a w brzmieniu:

„§ 79a. 1. Emitent będący zakładem reasekuracji, w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej, jest obowiązany dodatkowo do przekazywania, w formie raportu bieżącego, informacji o:

1) wydaniu przez właściwy organ nadzoru decyzji o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie działalności reasekuracyjnej w zakresie jednego lub obu rodzajów reasekuracji;

2) podjęciu przez właściwy organ nadzoru w stosunku do emitenta będącego zakładem reasekuracji działań polegających na:

a) zobowiązaniu go do przedłożenia planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych — w przypadku określonym w art. 187 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

b) zobowiązaniu go do przedłożenia do zatwierdzenia planu przywrócenia prawidłowych stosunków finansowych — w przypadku określonym w art. 187 ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

c) wyznaczeniu mu terminów na przedłożenie planów, o których mowa w art. 187 ust. 1 lub 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, lub na przywrócenie prawidłowych stosunków finansowych lub wypłacalności — w przypadku określonym w art. 187 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

d) zakazaniu mu swobodnego rozporządzania aktywami, ograniczeniu zakresu jego działalności lub zakazaniu mu dokonywania wypłat z zysku — w przypadku określonym w art. 187 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

e) zażądaniu od niego przedłożenia programu naprawczego — w przypadku określonym w art. 187 ust. 8 ustawy o działalności ubezpieczeniowej,

f) zobowiązaniu go do utrzymywania w okresie objętym programem naprawczym środków własnych na poziomie wyższym niż wymagany margines wypłacalności;

3) ustanowieniu u emitenta zarządu komisarycznego;

4) zawarciu przez emitenta z innym zakładem reasekuracji lub zakładem ubezpieczeń umowy o przeniesienie portfela reasekuracji oraz o zatwierdzeniu tej umowy przez właściwy organ nadzoru.

2. W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje ten zarząd.

3. Emitent, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do przekazywania informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu.”;

4) w § 82:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim przekazuje śródroczne raporty zarządu zamiast raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych, z zastrzeżeniem ust. 5a.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. Emitent, o którym mowa w ust. 5, może przekazywać raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne, jeżeli obowiązujące przepisy państwa, w którym znajduje się siedziba emitenta, przewidują obowiązek ogłaszania przez emitenta kwartalnych raportów finansowych lub odpowiednio kwartalnych skonsolidowanych raportów finansowych.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie raportów rocznych, z zastrzeżeniem ust. 6a.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Emitent będący zagraniczną jednostką terytorialną jest obowiązany do przekazywania raportów okresowych w formie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych chyba że na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać rocznych sprawozdań finansowych i odpowiednio skonsolidowanych sprawozdań finansowych.”,

e) w ust. 11 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Śródroczny raport zarządu, o którym mowa w ust. 4 i 5, 8-10, zawiera informacje obejmujące okres od rozpoczęcia półrocza do dnia publikacji raportu.”;

5) w § 83:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym kwartalnej informacji finansowej, zawierającej, z zastrzeżeniem ust. 2, informacje określone w § 87 ust. 1-3, ust. 4 zdanie pierwsze oraz ust. 8 i 9, oraz pod warunkiem przekazania, w formie raportu bieżącego, oświadczenia o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych, zawierających tę kwartalną informację finansową.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Emitent będący jednostką dominującą nie jest obowiązany do przekazywania odrębnego raportu półrocznego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie półrocznym półrocznego skróconego sprawozdania finansowego, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu lub opinią o badanym sprawozdaniu finansowym dotyczącą tego sprawozdania, zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń — w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, z zastrzeżeniem ust. 4.”;

6) w § 87:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Raport kwartalny zawiera, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego, zawierającego co najmniej: bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń — w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji), zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, w zakresie wskazanym w przepisach ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, będące składnikiem raportu kwartalnego, zawiera informację dodatkową przedstawiającą informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych. Informacja dodatkowa zawiera również:

1) zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;

2) opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe;

3) objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie;

4) informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu;

5) informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów;

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw;

7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego;

8) informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;

9) informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;

10) informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;

11) wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;

12) informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym);

13) informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;

14) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:

a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

c) informacji o przedmiocie transakcji,

d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,

f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta;

15) w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej — informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia;

16) informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów;

17) informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych;

18) informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;

19) wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta;

20) informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego;

21) inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.”,

c) w ust. 7 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, wraz z przedstawieniem:

a) informacji o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,

b) informacji o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,

c) informacji o przedmiocie transakcji,

d) istotnych warunków transakcji, ze szczególnym uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów,

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,

f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta

— przy czym jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym, obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia tych informacji;”,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Do skonsolidowanego raportu kwartalnego ust. 1-9 stosuje się odpowiednio.”,

e) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

„11. W przypadku skonsolidowanego raportu kwartalnego informacja dodatkowa, o której mowa w ust. 4, zawiera również informacje o segmentach sporządzone zgodnie z wymogami MSR dla śródrocznych sprawozdań finansowych.”;

7) w § 90 w ust. 1 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym dla kwartalnych skróconych sprawozdań finansowych w § 87 ust. 1, 4 i 11,”;

8) w § 91:

a) w ust. 1:

— w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego:

—  funduszem — w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych,

— jednostką samorządu terytorialnego — w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,

— spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową — w zakresie określonym w przepisach ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,”,

— w pkt 7:

— lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji — dodatkowo opinię aktuariusza, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów,”,

— uchyla się lit. d,

— dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego raport roczny dodatkowo zawiera:

a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej,

b) skonsolidowany bilans w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego — jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia,

c) opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości wykupu instrumentów dłużnych w roku, w którym emitent dokonał emisji tych instrumentów.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku emitenta będącego zagraniczną jednostką terytorialną raport roczny zawiera co najmniej: roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami, opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zbadanym rocznym sprawozdaniu finansowym, jeżeli zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami podlega ono badaniu, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, oraz sprawozdanie budżetowe, jeżeli z obowiązujących emitenta przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia.”,

c) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku wszystkich emitentów sprawozdanie z działalności emitenta zawiera odpowiednio, z uwzględnieniem ust. 6-12:”,

d) w ust. 8:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji sprawozdanie z działalności emitenta zawiera również:”,

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) informacje określone w ust. 6, z uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) informacje o cofnięciu przez właściwy organ nadzoru zezwolenia:

a) w przypadku zakładu ubezpieczeń — na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń,

b) w przypadku zakładu reasekuracji — na wykonywanie działalności reasekuracyjnej w zakresie jednego lub obu rodzajów reasekuracji;”,

— pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opis zawartych przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji głównych umów reasekuracji;”,

— pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) przedstawienie aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, dotyczącej struktury sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, rentowności działalności lokacyjnej, wielkości kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, wielkości utworzonych na koniec roku obrotowego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stanu pokrycia marginesu wypłacalności oraz kapitału gwarancyjnego środkami własnymi, jak również stanu pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami, wraz z zestawieniem struktury aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz ich wysokości w porównaniu z limitami określonymi w odrębnych przepisach, oraz informacje o zgodzie udzielonej przez właściwy organ na uznawanie za aktywa stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych innych aktywów, w tym znajdujących się za granicą;”,

— dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

„10) przedstawienie aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej zakładu reasekuracji, dotyczącej wykonywanej działalności reasekuracyjnej, rentowności działalności lokacyjnej, wielkości kosztów prowadzenia działalności reasekuracyjnej, wielkości utworzonych na koniec roku obrotowego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stanu pokrycia marginesu wypłacalności oraz kapitału gwarancyjnego środkami własnymi, jak również stanu pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych odpowiednimi aktywami;”;

9) w § 92 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku emitenta będącego zagraniczną jednostką terytorialną skonsolidowany raport roczny zawiera co najmniej: roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami, opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zbadanym rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, jeżeli zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami podlega ono badaniu, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, oraz sprawozdanie budżetowe, jeżeli z obowiązujących emitenta przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia.”;

10) w § 95 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Uznaje się, że wymagania wynikające z obowiązujących przepisów państwa niebędącego państwem członkowskim są równoważne wobec wymogu określonego w § 82 ust. 1 w odniesieniu do obowiązku przekazania raportu rocznego, jeżeli emitent będący jednostką dominującą z siedzibą w tym państwie, niesporządzający zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie sprawozdań finansowych zobowiązany jest do uwzględnienia w skonsolidowanym raporcie rocznym co najmniej następujących informacji:”;

11) uchyla się § 99;

12) w § 101 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Raport roczny emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103, nie później niż sześć miesięcy od dnia zakończenia roku budżetowego, którego dotyczy.”.

§ 2. Do informacji bieżących i okresowych, których obowiązek przekazania przez emitentów powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).