ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich

Na podstawie art. 134 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2010 r. okres ważności dotychczasowych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich przed dniem 1 marca 2009 r., których wzory zostały określone w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 80, poz. 742, z późn. zm. 2) ) 3) , w brzmieniu obowiązującym przed dniem 5 grudnia 2008 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1750 i Nr 180, poz. 1871, z 2005 r. Nr 242, poz. 2040, z 2007 r. Nr 236, poz. 1739 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1309.

3) Niniejsze rozporządzenie utraciło moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie dnia 1 marca 2009 r. ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).