ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie w roku 2013 wielkości wynagrodzeń ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia, w tym wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 28 000 zł, ze środków przyznanych w ramach programów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938):

1)   w pozycji „D4 wynagrodzenia, w tym:” — o kwotę 3000 zł;

2)   w pozycji „D4.1 wynagrodzenia bezosobowe” — o kwotę 25 000 zł.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią:

1)   płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich — w wysokości 2550 zł;

2)   dotacja celowa na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich — w wysokości 450 zł;

3)   koszty wynagrodzeń osobowych — w wysokości 25 000 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).