ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w roku 2013 w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń ujętych w załączniku nr 12 do ustawy budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. poz. 169 i 1212) plan finansowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, o kwotę 1 614 000 zł, ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią:

1)   w zakresie Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz pomocy technicznej w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 — dotacja celowa na finansowanie i współfinansowanie wynagrodzeń osobowych w ramach tych programów — w wysokości 335 000 zł i 779 000 zł;

2)   w zakresie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka — płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz dotacja celowa na współfinansowanie wynagrodzeń osobowych w ramach tego programu — w wysokości 500 000 zł.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).