ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

Na podstawie art. 23e ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określa się obszary ich właściwości miejscowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań prowadzonych przez Naczelnika Urzędu Celnego w Krakowie wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, właściwy jest naczelnik tego urzędu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 r. 2)

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych do dopuszczenia do eksploatacji i użytkowania automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. Nr 180, poz. 1397), które zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 134, poz. 779) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.