ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych

Na podstawie art. 82 § 6, art. 82a § 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz. U. Nr 240, poz. 2061 oraz z 2003 r. Nr 152, poz. 1489) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Informacja, o której mowa w art. 82a § 1 ustawy, powinna zawierać:

1) dane identyfikujące: podmiot przekazujący informację, nierezydenta i podmiot wypłacający nierezydentowi wynagrodzenie;

2) datę rozpoczęcia świadczenia usług (wykonywania pracy) przez nierezydenta w kraju i przewidywany czas pobytu;

3) informacje o wypłacie wynagrodzenia: przewidywaną wysokość, rodzaj, formę i termin wypłaty wynagrodzenia.

2. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się w zakresie, w jakim podmiot obowiązany do sporządzenia i przekazania informacji, przy zachowaniu należytej staranności, posiadał lub mógł posiadać takie informacje.

3. Informację przesyła się naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla opodatkowania nierezydentów, będących osobami fizycznymi, w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym nierezydent rozpoczął świadczenie usług (wykonywanie pracy).

4. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. 1. Podmioty, o których mowa w art. 82a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa, sporządzają informacje za okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. na zasadach określonych w § 7 rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane do dnia 31 marca 2006 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).