ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 września 2005 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na 2006 r.

§ 2. Z kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwanej dalej „ustawą”, wydziela się kwoty w wysokości:

1) 9% — której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 3;

2) 1 % — której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 4;

3) 30 % — której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 5;

4) 30 % — której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 6;

5) 24% — której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 7.

§ 3. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 1, rozdziela się między powiaty, w których różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2004 a rokiem 2003, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze, jest dodatnia.

2. Wysokość należnej powiatowi kwoty stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 pkt 1, i współczynnika udziału dodatniej różnicy wydatków powiatu na rodziny zastępcze w sumie dodatnich różnic.

3. Współczynnik, o którym mowa w ust. 2, ustala się w następujący sposób:

1) ustala się dodatnią różnicę między wydatkami powiatu poniesionymi w 2004 r. na rodziny zastępcze, powiększonymi o kwotę przyznaną w 2004 r. na rodziny zastępcze z rezerwy subwencji ogólnej, a wydatkami poniesionymi na rodziny zastępcze w 2003 r.;

2) oblicza się sumę dodatnich różnic wydatków, o których mowa w pkt 1, dla powiatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1;

3) ustala się współczynnik udziału powiatu, obliczony do dziesiątego miejsca po przecinku, jako iloraz dodatniej różnicy powiatu, o której mowa w pkt 1, w sumie dodatnich różnic, o której mowa w pkt 2.

4. Kwotę wydatków ustala się na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych sporządzanych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 2, rozdziela się między powiaty, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat.

2. Wysokość należnej powiatowi kwoty ustala się w następujący sposób:

1) ustala się kwotę wydatków bieżących powiatowego urzędu pracy w roku 2004 r. w powiecie, w którym powiatowy urząd pracy w roku 2004 obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu;

2) ustala się liczbę mieszkańców w 2004 r. na obszarze powiatów obsługiwanych przez jeden powiatowy urząd pracy;

3) ustala się kwotę wydatków bieżących powiatowego urzędu pracy, poniesionych w 2004 r. na jednego mieszkańca, jako iloraz kwoty wydatków bieżących powiatowego urzędu pracy w powiecie, który w 2004 r. obejmował swoim zasięgiem działania obszar przekraczający granice tego powiatu, i liczby mieszkańców, o której mowa w pkt 2;

4) ustala się kwotę części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu, w którym nie ma powiatowego urzędu pracy, jako iloczyn liczby mieszkańców, o której mowa w pkt 2, i kwoty wydatków na jednego mieszkańca, o której mowa w pkt 3;

5) w przypadku gdy suma kwot obliczonych dla wszystkich powiatów jest większa od kwoty przeznaczonej do podziału na ten cel, o której mowa w § 2 pkt 2, wysokość należnej powiatowi kwoty mnoży się przez iloraz kwoty, o której mowa w § 2 pkt 2, i sumy kwot ustalonych dla wszystkich powiatów;

6) w przypadku gdy suma kwot obliczonych dla wszystkich powiatów jest mniejsza od kwoty przeznaczonej do podziału na ten cel, o której mowa § 2 pkt 2, nadwyżka zwiększa kwotę przeznaczoną do podziału, o której mowa w § 2 pkt 3.

3. Liczbę mieszkańców powiatu stanowi suma liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych na obszarze gmin wchodzących w skład powiatu, według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r., ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Wydatki bieżące ustala się na podstawie danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych sporządzanych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 5. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 3, rozdziela się między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

2. Wysokość należnej powiatowi kwoty ustala się w następujący sposób:

1) ustala się powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;

2) dla powiatów, o których mowa w pkt 1, ustala się różnicę między długością dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca w powiecie a średnią długością dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;

3) ustala się nadwyżkę długości dróg powiatowych dla powiatu przez przemnożenie wyliczonej różnicy długości dróg, o której mowa w pkt 2, i liczby mieszkańców danego powiatu;

4) oblicza się współczynnik udziału, do dziesiątego miejsca po przecinku, nadwyżki długości dróg danego powiatu w łącznej wysokości nadwyżek długości dróg powiatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1;

5) współczynnik udziału, o którym mowa w pkt 4, mnoży się przez kwotę, o której mowa w § 2 pkt 3.

3. Liczbę mieszkańców w powiecie ustala się zgodnie z § 4 ust. 3.

4.  Długość dróg powiatowych oraz dróg wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu ustala się na podstawie informacji ministra właściwego do spraw transportu sporządzonej na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. Nr 67, poz. 583).

§ 6. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 4, rozdziela się między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu.

2. Wysokość należnej miastu na prawach powiatu kwoty ustala się jako iloczyn łącznej kwoty, o której mowa w § 2 pkt 4, i współczynnika udziału długości dróg wojewódzkich i krajowych miasta na prawach powiatu w ogólnej długości dróg wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu w kraju.

3. Współczynnik udziału miasta na prawach powiatu w długości dróg wojewódzkich i krajowych w miastach na prawach powiatu w kraju, obliczony do dziesiątego miejsca po przecinku, ustala się w następujący sposób:

1) ustala się łączną długość dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu w kraju;

2) dla danego miasta na prawach powiatu oblicza się współczynnik udziału jako iloraz długości dróg wojewódzkich i krajowych w tym mieście i łącznej długości dróg wojewódzkich i krajowych, o której mowa w pkt 1.

4. Długość dróg wojewódzkich i krajowych ustala się zgodnie z § 5 ust. 4.

§ 7. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 5, rozdziela się między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2006 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2005 r.

2.  Kwotę planowanych dochodów powiatu na 2006 r. stanowi suma dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej i poszczególnych kwot subwencji równoważącej, o których mowa w § 2 pkt 1, 3 i 4, pomniejszona o ustaloną wpłatę do budżetu państwa.

3.  Kwotę planowanych dochodów powiatu na 2005 r. stanowi suma dochodów z tytułu subwencji wyrównawczej i subwencji równoważącej, zmniejszonej o kwotę, o której mowa § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie sposobu podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2005 (Dz. U. Nr 214, poz. 2170), pomniejszona o planowaną wpłatę do budżetu państwa.

4. Wysokość należnej powiatowi kwoty stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 pkt 5, i współczynnika udziału ujemnej różnicy dochodów powiatu w sumie ujemnych różnic dochodów powiatów.

5. Współczynnik udziału ujemnej różnicy dochodów powiatu w sumie ujemnych różnic dochodów powiatów, obliczony do dziesiątego miejsca po przecinku, ustala się w następujący sposób:

1) dla każdego powiatu oblicza się ujemną różnicę pomiędzy dochodami, o których mowa w ust. 2 i 3;

2) ustala się kwotę sumy ujemnych różnic, o których mowa w pkt 1;

3) ustala się współczynnik udziału ujemnej różnicy dochodów powiatu w sumie ujemnych różnic dochodów powiatów, jako iloraz kwot, o których mowa w pkt 1 i 2.

6. Planowane na 2005 r. dochody powiatu ustala się na podstawie informacji przekazanych zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy.

§ 8. Część równoważąca subwencji ogólnej dla danego powiatu stanowi sumę kwot obliczonych zgodnie z § 3—7.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).