ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegiów orzekających do spraw spornych działających w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 282 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 286) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalenia wysokości rekompensaty dla niepozostających w stosunku pracy przedstawicieli organizacji społecznych, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, za udział w pracach kolegiów orzekających do spraw spornych działających w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Rekompensata za udział w pracach kolegium orzekającego do spraw spornych jest ustalana w wysokości:

1) z tytułu przygotowania i udziału w rozprawie – 3%,

2) z tytułu przygotowania i udziału w posiedzeniu odbytym dla ponownego rozpatrzenia sprawy na wniosek strony – 2%,

3) z tytułu orzekania w sprawie zakończonej bez przeprowadzenia rozprawy – 1%,

4) z tytułu sporządzenia pisemnego uzasadnienia orzeczenia kolegium – 3%

– przeciętnego wynagrodzenia.

§ 3. Dla ustalenia rekompensaty przyjmuje się ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2003 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2)1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie rekompensaty za udział w pracach kolegium orzekającego do spraw spornych prowadzonych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 34, poz. 314).