ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2005

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2005 rok.

§ 2. Z kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwanej dalej „ustawą”, wydziela się kwoty w wysokości:

1) 50% – której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 3;

2) 10% – której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 4;

3) 10% – której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 5;

4) 30% – której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 6.

§ 3. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 1, rozdziela się między gminy, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych.

2. Przez dochody bazowe gminy rozumie się łączne dochody w 2003 r. z tytułu:

1) dotacji, wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez gminy w 2003 r. zadań bieżących, o których mowa w:

a) art. 18 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2) ),

b) art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)

– w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r.;

2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykazane w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów;

3) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów;

4) części podstawowej subwencji ogólnej dla gmin – wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r.;

5) części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, w zakresie kwoty rekompensującej dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych – wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r.;

6) rekompensaty, w formie części rekompensującej subwencji ogólnej dla gmin, utraconych w 2003 r. dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień wynikających z:

a) art. 12 ust. 1 pkt 4–6, ust. 2 pkt 5 i ust. 6, art. 13 ust. 1, art. 13a ust. 1 i 2, art. 13b ust. 1 oraz art. 13c ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm. 3) ),

b) art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826),

c) art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, z późn. zm. 4) )

– wykazane we wnioskach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, które wpłynęły do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, za pośrednictwem właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 maja 2004 r.

3. Dochody bazowe gminy, o których mowa w ust. 1, pomniejsza się o ustaloną na 2003 r. wpłatę na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999–2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983, z późn. zm. 5) ), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r.

4. Przez dochody przeliczeniowe gminy rozumie się łączne dochody z tytułu:

1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazane w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów, zwiększone do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 33,80%;

2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów;

3) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, ustalonej na 2005 r.

5. Dochody przeliczeniowe gminy, o których mowa w ust. 4, pomniejsza się o ustaloną na 2005 r. wpłatę, o której mowa w art. 29 ustawy.

6. Wysokość należnej gminie kwoty, o której mowa w § 2 pkt 1, ustala się w następujący sposób:

1) oblicza się dla danej gminy różnicę między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;

2) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danej gminy w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich gmin;

3) współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez kwotę części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w § 2 pkt 1;

4) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy – wysokość należnej gminie części równoważącej jest równa różnicy obliczonej dla gminy w sposób określony w pkt 1, a nadwyżka środków zwiększa kwotę, o której mowa w § 2 pkt 2;

5) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi gminy – wysokość należnej gminie części równoważącej jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.

§ 4. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 2, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 pkt 4, rozdziela się między gminy, które w 2004 r. otrzymały część równoważącą subwencji ogólnej i w których wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, poniesione w 2003 r. były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, poniesionych w tym samym roku.

2. Wysokość należnej gminie kwoty, o której mowa w § 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, i współczynnika udziału gminy w wydatkach związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

3. Współczynnik udziału gminy w wydatkach związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych, obliczony do dziesiątego miejsca po przecinku, ustala się w następujący sposób:

1) ustala się gminy, które otrzymały w 2004 r. część równoważącą subwencji ogólnej i dla których wydatki, o których mowa w ust. 1, w przeliczeniu na jednego mieszkańca są wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;

2) dla tych gmin oblicza się sumę wydatków związanych z realizacją zadania, o którym mowa w ust. 1;

3) dla danej gminy oblicza się współczynnik udziału wydatków, o których mowa w ust. 1, w sumie tych wydatków ustalonej zgodnie z pkt 2.

4. Wydatki gmin, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych z rocznych sprawozdań, których obowiązek sporządzania wynika z odrębnych przepisów.

5. Do ustalenia wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej gminy lub kraju, przyjmuje się liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na obszarze danej gminy lub obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r., ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 5. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 3, rozdziela się między gminy, które w 2004 r. otrzymały część równoważącą subwencji ogólnej i w których wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, poniesione w 2003 r. były wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju, poniesionych w tym samym roku.

2. Wysokość należnej gminie kwoty, o której mowa w § 2 pkt 3, ustala się jako iloczyn kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w § 2 pkt 3, i współczynnika udziału gminy w wydatkach związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg.

3. Współczynnik udziału gminy w wydatkach związanych z oświetleniem ulic, placów i dróg, obliczony do dziesiątego miejsca po przecinku, ustala się w następujący sposób:

1) ustala się gminy, które otrzymały w 2004 r. część równoważącą subwencji ogólnej i dla których wydatki, o których mowa w ust. 1, w przeliczeniu na jednego mieszkańca są wyższe od wydatków z tego tytułu wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca w kraju;

2) dla tych gmin oblicza się sumę wydatków związanych z realizacją zadań, o których mowa w ust. 1;

3) dla danej gminy oblicza się współczynnik udziału wydatków, o których mowa w ust. 1, w sumie tych wydatków ustalonej zgodnie z pkt 2.

4. Wydatki gmin, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie danych z rocznych sprawozdań, których obowiązek sporządzania wynika z odrębnych przepisów.

5. Do ustalenia wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg, w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej gminy lub kraju, przyjmuje się liczbę mieszkańców faktycznie zamieszkałych na obszarze danej gminy lub obszarze kraju, według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r., ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 6. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 4, rozdziela się między gminy, w których łączne kwoty dochodów, zaplanowane na 2005 r. z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, w zakresie kwot, o których mowa w § 2 pkt 1–3, pomniejszonych o kwoty wpłat zaplanowanych na 2005 r., zwane dalej „dochodami 2005 r.”, są niższe o więcej niż 25 000 zł od łącznych dochodów ustalonych na 2004 r. z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin i części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, a następnie pomniejszonych o kwoty wpłat ustalonych na 2004 r., zwanych dalej „dochodami 2004 r.”.

2. Wysokość należnej gminie części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w § 2 pkt 4, ustala się w następujący sposób:

1) oblicza się dla danej gminy różnicę między dochodami 2004 r. i dochodami 2005 r., którą pomniejsza się o 25 000 zł;

2) ustala się gminy, dla których różnice, o których mowa w pkt 1, są dodatnie;

3) oblicza się ogólną kwotę sumy różnic, o których mowa w pkt 2;

4) dla danej gminy, o której mowa w pkt 2, oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, współczynnik udziału dodatniej różnicy w ogólnej kwocie sumy różnic, o której mowa w pkt 3, jako iloraz tych kwot;

5) współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 4, mnoży się przez kwotę części równoważącej subwencji ogólnej, o której mowa w § 2 pkt 4.

3. Dochody 2004 r. przyjmuje się według informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 30 czerwca 2004 r.

§ 7. Część równoważąca subwencji ogólnej dla danej gminy stanowi sumę kwot obliczonych zgodnie z przepisami § 3–6.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808.

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162, poz. 1568.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959 i Nr 123, poz. 1291.

5)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1119, z 2000 r. Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 55, poz. 574 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 177, poz. 1725 i Nr 203, poz. 1966.