ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na rok 2005

Na podstawie art. 25 ust. 9 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób podziału kwoty stanowiącej 30% części regionalnej subwencji ogólnej dla województw na 2005 r., o której mowa w art. 25 ust. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwanej dalej „ustawą”.

§ 2. Z kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w § 1, wydziela się kwoty w wysokości:

1) 80% – której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 3;

2) 20% – której podziału dokonuje się na zasadach określonych w § 4.

§ 3. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 1, rozdziela się między województwa, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych.

2. Przez dochody bazowe województwa rozumie się łączne dochody z tytułu:

1) dotacji, wykazanych w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez województwa w 2003 r. zadań bieżących, których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r., o których mowa w:

a) art. 8a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966),

b) art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317),

c) art. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, z późn. zm. 2) )

– w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r.;

2) dotacji, przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez województwa w 2003 r. zadań bieżących, o których mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm. 3) ) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., a których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r. – wykazanych w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów;

3) dotacji, przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez powiaty w 2003 r. zadań, o których mowa w art. 11b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z późn. zm. 4) ) – w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r., a których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r. – wykazanych w informacjach sporządzonych za 2003 r. przez właściwych dysponentów;

4) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – wykazane w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów;

5) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów;

6) części drogowej subwencji ogólnej dla województw za 2003 r., z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji – wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r.;

7) części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2003 r. – wykazane w informacji sporządzonej przez Ministra Finansów na dzień 31 grudnia 2003 r.

3. Przez dochody przeliczeniowe województwa rozumie się łączne dochody z tytułu:

1) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wykazane w informacji sporządzonej za 2003 r. przez Ministra Finansów;

2) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, zwiększone do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 10,80%;

3) ustalonej na 2005 r.:

a) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy,

b) kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o których mowa w art. 25 ust. 2, 4 i 6 ustawy.

4. Dochody przeliczeniowe województwa, o których mowa w ust. 3, pomniejsza się o ustaloną wpłatę na 2005 r., o której mowa w art. 31 ustawy.

5. Wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w § 2 pkt 1, ustala się w następujący sposób:

1) oblicza się dla danego województwa różnicę między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;

2) oblicza się, z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danego województwa w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich województw;

3) współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez kwotę części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w § 2 pkt 1;

4) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi województwa – wysokość należnej województwu kwoty jest równa różnicy obliczonej dla województwa w sposób określony w pkt 1, a nadwyżka środków zwiększa kwotę, o której mowa w § 2 pkt 2;

5) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi województwa – wysokość należnej województwu kwoty jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.

§ 4. 1. Kwotę, o której mowa w § 2 pkt 2, z zastrzeżeniem § 3 ust. 5 pkt 4, rozdziela się między województwa w zależności od wysokości wydatków bieżących poniesionych w 2003 r. na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe.

2. Wysokość należnej województwu kwoty ustala się jako iloczyn kwoty części regionalnej subwencji ogólnej, o której mowa w ust. 1, i współczynnika udziału wydatków bieżących województwa na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe, wyliczonego zgodnie z ust. 3.

3. Współczynnik udziału wydatków bieżących województwa na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe, obliczony z dokładnością do dziesiątego miejsca po przecinku, ustala się w następujący sposób:

1) na podstawie sprawozdań za 2003 r., sporządzonych przez województwa na mocy odrębnych przepisów, ustala się sumę wydatków bieżących poniesionych na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe;

2) dla danego województwa oblicza się współczynnik udziału wydatków bieżących na regionalne pasażerskie przewozy kolejowe w sumie wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 5. Część regionalna subwencji ogólnej dla danego województwa stanowi sumę kwot obliczonych zgodnie z § 3 i 4.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173, poz. 1808.

4)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238, z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593.