ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 3a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. Nr 146, poz. 1060) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) uchyla się pkt 1, 2 i 9—11,

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UE) wraz z załącznikami: informacją o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (VAT-UE/A) i informacją o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (VAT-UE/B);”,

c) uchyla się pkt 21 i 22,

d) dodaje się pkt 38 i 39 w brzmieniu:

„38) deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);

39) deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).”;

2) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) § 1 pkt 15–33, które wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2007 r.;”,

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) § 1 pkt 34–37, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 131, poz. 908 i Nr 169, poz. 1204).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635.