ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy

Na podstawie art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   wyroby akcyzowe, w przypadku których podatnicy mogą stosować okres rozliczeniowy dłuższy niż wymieniony w art. 21 ust. 9 oraz w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym;

2)   termin składania deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych;

3)   termin wpłaty podatku akcyzowego od wyrobów węglowych.

§ 2. Podatnicy podatku akcyzowego mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy w przypadku wyrobów węglowych.

§ 3. Deklarację dla podatku akcyzowego od wyrobów węglowych „AKC-WW” składa się za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 4. Podatek akcyzowy od wyrobów węglowych wpłaca się za kwartalny okres rozliczeniowy w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2013 r. 3)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 120, poz. 690, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1208, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1342 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 939 i 1231.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Mnistra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy (Dz. U. poz. 718), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1231).