ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 89, poz. 847) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wniosek o wydanie pozwolenia powinien, w szczególności, określać przewidywaną lokalizację, powierzchnię i kubaturę magazynu.

3. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;

2) opis miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn, jego plan sytuacyjny oraz opiswarunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów;

3) planowany termin rozpoczęcia prowadzenia magazynu;

4) projekt regulaminu prowadzenia magazynu;

5) wzór ewidencji towarów składowanych w magazynie, zwanej dalej „ewidencją".";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) stan terenu lub pomieszczeń zapewnia niepogorszenie właściwości towarów.";

3) w § 4 uchyla się pkt 1;

4) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Towary mogą być składowane w magazynie, jeżeli magazyn posiada odpowiednie warunki techniczne i jest przystosowany do ich przechowywania.";

5) w § 10 uchyla się pkt 2.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 134, poz. 1427).