ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1320 i Nr 215, poz. 1355) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne (Dz. U. Nr 94, poz. 902, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się ust. 1,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dla ustalania wartości celnej i wartości statystycznej towarów w przywozie i w wywozie należy stosować kurs wymiany, o którym mowa w rozdziale 6 tytułu V części I rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 253 z 11.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem Wykonawczym”, wyznaczony w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 11 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. — Prawo celne, zwanej dalej „Prawem celnym”.”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Dokument SAD wypełnia się i stosuje zgodnie z załącznikami nr 37 i 38 do Rozporządzenia Wykonawczego w brzmieniu określonym w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2286/2003 oraz z załącznikiem nr 30A do Rozporządzenia Wykonawczego.”;

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. W przypadku przywozu towarów, wobec których stosuje się pojedyncze pozwolenie, o którym mowa w art. 1 pkt 13 tiret pierwsze i drugie Rozporządzenia Wykonawczego, w dokumencie SAD wypełnia się odpowiednio pola określone w § 6 pkt 8–11 oraz pole 17a.”;

4) § 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej mogą być zgłaszane jako jedna pozycja towarowa do procedury dopuszczenia do obrotu, zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym przywozowym i podatkowym, jeżeli:

1) spełniają warunki określone w art. 81 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 307, z późn. zm.), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Celnym”, lub

2) zgłoszeniem celnym objęte są towary zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie art. 2—19, art. 25—26, art. 65 ust. 1 lit. a, art. 79—85, art. 108, art. 109 i art. 117 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE L 105 z 23.04.1983, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 1, str. 419, z późn. zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych”, oraz art. 38 Prawa celnego.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do pojazdów samochodowych, skuterów śnieżnych, skuterów wodnych, samolotów, helikopterów, szybowców, łodzi z silnikiem lub bez silnika o masie ponad 100 kg, motocykli, przyczep samochodowych, lotni lub motolotni oraz towarów objętych ograniczeniami polegającymi na konieczności przedłożenia dokumentu warunkującego objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną.

3. W przypadku dokonywania zgłoszeń celnych towarów, o których mowa w art. 2, art. 11, art. 16 i art. 25 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, do zgłoszenia celnego należy dołączyć spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach.

§ 8. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator publiczny określony w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97), zwany dalej „operatorem publicznym”, zawierających towary zwolnione od należności celnych przywozowych na podstawie art. 27—28, art. 29—31, art. 79 ust. 1, art. 91—99 i art. 107—109 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i zwolnione od podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 70 euro, może być dokonane zbiorczo na jednym dokumencie SAD.”;

5) uchyla się § 9—11;

6) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Jeżeli zgłoszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu dotyczy towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, objętych jedną fakturą i dowodem pochodzenia, ale załadowanych na kilka środków transportu, należy sporządzić oddzielne zgłoszenia celne dla towarów przewożonych na poszczególnych środkach transportu, podając kod towarów zgodnie z klasyfikacją wyrobu w stanie zmontowanym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należy:

1) do zgłoszenia celnego pierwszej partii towaru dołączyć fakturę sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w art. 181 Rozporządzenia Wykonawczego oraz oryginał dowodu pochodzenia, a do każdego następnego zgłoszenia celnego — kserokopię tej faktury i dowodu pochodzenia;

2) do każdego zgłoszenia celnego dołączyć specyfikację towarów objętych tym zgłoszeniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w poszczególnych zgłoszeniach celnych należy podawać wartość towarów objętych tym zgłoszeniem. Suma wartości towarów ze wszystkich zgłoszeń celnych powinna być równa wartości towarów określonej w fakturze.”;

7) w § 12a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli przedmiotem przywozu na obszar celny Wspólnoty Europejskiej, zwanej dalej „Wspólnotą”, jest więcej niż jeden pojazd samochodowy lub jedno nadwozie lub podwozie do pojazdu samochodowego, każdy z tych towarów należy zgłosić w oddzielnych pozycjach dokumentu SAD.”;

8) w § 13 uchyla się ust. 2;

9) w § 13a uchyla się ust. 2;

10) uchyla się § 13c;

11) uchyla się § 19;

12) po § 20 dodaje się § 20a—20j w brzmieniu:

„§ 20a. Przepisy § 5—8, § 12—13b i § 14 stosuje się odpowiednio do zasad dokonywania zgłoszeń elektronicznych.

§ 20b. 1. Towary klasyfikowane według różnych kodów taryfy celnej mogą być zgłaszane jako jedna pozycja towarowa do procedury wywozu, odpowiednio — zgodnie z klasyfikacją towaru o najwyższej wartości w przesyłce, jeśli zawiera ona towary, w stosunku do których nie istnieje obowiązek uiszczenia należności celnych wywozowych lub podatkowych albo zgodnie z klasyfikacją towaru podlegającego najwyższym należnościom celnym wywozowym i podatkowym, jeżeli:

1) ich łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 1 000 euro lub

2) zgłoszeniem celnym objęte są towary, o których mowa w art. 2—19, art. 25—26, art. 65, art. 79—85, art. 108, art. 109 i art. 117 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz w art. 38 Prawa celnego.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do pojazdów samochodowych, skuterów śnieżnych, skuterów wodnych, samolotów, helikopterów, szybowców, łodzi z silnikiem lub bez silnika o masie ponad 100 kg, motocykli, przyczep samochodowych, lotni lub motolotni oraz towarów objętych ograniczeniami polegającymi na konieczności przedłożenia dokumentu warunkującego objęcie towaru wnioskowaną procedurą celną.

§ 20c. Zgłoszenie celne o objęcie procedurą wywozu przesyłek przewożonych przez operatorów pocztowych innych niż operator publiczny, zawierających towary niepodlegające należnościom celnym wywozowym, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 1 000 euro, może być dokonane zbiorczo w jednym zgłoszeniu celnym.

§ 20d. 1. Towary wspólnotowe przeznaczone na zaopatrzenie statków znajdujących się w polskim porcie i wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym do krajów trzecich:

1) zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej i pływających pod polską banderą lub

2) zarejestrowanych za granicą i pływających pod obcą banderą

— należy zgłosić do procedury wywozu.

2. Przy wprowadzeniu na statek towarów, o których mowa w ust. 1, należy przedstawić organowi celnemu specyfikację towarów lub inny dokument umożliwiajacy ich identyfikację, a także pisemne oświadczenie kapitana statku, że towary zostaną wykorzystane lub zużyte na pokładzie statku oraz że:

1) statek płynie bezpośrednio do portu przeznaczenia położonego w kraju trzecim albo

2) w trakcie rejsu do portu przeznaczenia położonego w kraju trzecim, w przypadku gdy statek zawinie do innego lub innych portów zlokalizowanych na obszarze celnym Wspólnoty, ostatni z tych portów opuści w ciągu 30 dni od dnia dokonania zaopatrzenia.

3. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zgłaszającego, organ celny może wyrazić zgodę, aby zgłoszenie celne do procedury wywozu towarów, o których mowa w ust. 1, obejmowało towary wywiezione w danym miesiącu kalendarzowym. Zgłoszenia celnego należy dokonać w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpił wywóz towarów. Zgłoszenie celne powinno zawierać elementy kalkulacyjne z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego.

§ 20e. Przepis § 20d stosuje się odpowiednio do dostaw zaopatrzenia na platformy wiertnicze, zlokalizowane poza obszarem celnym Wspólnoty, przy czym w oświadczeniu, o którym mowa w § 20d ust. 2, osoba kierująca platformą wiertniczą deklaruje jedynie, że towary zostaną wykorzystane lub zużyte na platformie.

§ 20f. Przepis § 20d stosuje się odpowiednio do towarów wspólnotowych przeznaczonych na zaopatrzenie statków powietrznych znajdujących się w polskim porcie lotniczym, wykorzystywanych w ruchu międzynarodowym do krajów trzecich, z tym że oświadczenie, o którym mowa w § 20d ust. 2, może zostać zastąpione innym dokumentem wskazującym na okoliczności, o których mowa w tym oświadczeniu, a termin, o którym mowa w § 20d ust. 2 pkt 2, wynosi 7 dni od dnia dokonania zaopatrzenia.

§ 20g. 1. Jeżeli zgłoszenie celne do procedury wywozu dotyczy towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, objętych jedną fakturą, ale załadowanych na kilka środków transportu, należy sporządzić oddzielne zgłoszenia celne wywozowe dla towarów przewożonych na poszczególnych środkach transportu, podając kod towarów zgodnie z klasyfikacją wyrobu w stanie zmontowanym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, należy:

1) do zgłoszenia celnego pierwszej partii towaru dołączyć fakturę sporządzoną zgodnie z wymogami określonymi w art. 181 Rozporządzenia Wykonawczego, a do każdego następnego zgłoszenia celnego — kserokopię tej faktury;

2) do każdego zgłoszenia celnego wywozowego dołączyć specyfikację towarów objętych tym zgłoszeniem.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w poszczególnych zgłoszeniach celnych wywozowych należy podawać wartość towarów objętych tym zgłoszeniem. Suma wartości towarów ze wszystkich zgłoszeń celnych wywozowych powinna być równa wartości towarów określonej w fakturze.

§ 20h. Przepis § 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio do zgłoszeń celnych o objęcie czasopism i książek procedurą wywozu, z tym że zgłoszenia celnego należy dokonać w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

§ 20i. Przepis § 13a ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zgłaszania przez operatora do procedury wywozu towarów wspólnotowych nabytych na terenie wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego przez podróżnych opuszczających obszar celny Wspólnoty, z tym że zgłoszenia celnego należy dokonać w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni.

§ 20j. 1. W przypadku powrotnego wywozu towarów niewspólnotowych objętych uprzednio procedurą składu celnego i dostarczonych na pokład statku powietrznego lub morskiego w celu konsumpcji przez podróżnych i załogę podczas rejsu do portu przeznaczenia zlokalizowanego w kraju trzecim lub celem ich sprzedaży podczas tego rejsu, przepis § 13b ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Przy wprowadzaniu na statek towarów, które będą powrotnie wywiezione, należy przedstawić organowi celnemu pisemne oświadczenie kapitana statku, że:

1) statek udaje się bezpośrednio do portu przeznaczenia położonego w kraju trzecim albo

2) w trakcie rejsu do portu przeznaczenia położonego w kraju trzecim, w przypadku gdy statek zawinie do innego lub innych portów zlokalizowanych na obszarze celnym Wspólnoty, ostatni z tych portów opuści w ciągu 30 dni w przypadku statków morskich lub 7 dni w przypadku statków powietrznych, licząc od dnia dokonania zaopatrzenia.

3. W przypadku statków powietrznych oświadczenie, określone w ust. 2, może zostać zastąpione innym dokumentem wskazującym na okoliczności, o których mowa w tym oświadczeniu.”;

13) w § 21 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) towarów, o których mowa w art. 86—90, art. 110—116, art. 118 Rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych oraz w art. 37 Prawa celnego;”;

14) w § 23 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) towary, o których mowa w art. 567 lit. b Rozporządzenia Wykonawczego.”;

15) w § 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku braku stosownej informacji na fakturze dotyczącej przesyłek o wartości nieprzekraczającej 150 euro, przy ustalaniu wartości celnej należy:

1) numer, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zastąpić innym elementem identyfikującym fakturę, o ile wynika on z dokumentów towarzyszących przesyłce albo oświadczeniem zgłaszającego;

2) walutę i warunki dostawy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, przyjąć na podstawie innych dokumentów towarzyszących przesyłce albo oświadczenia zgłaszającego.”;

16) w § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgłoszenia celnego o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu lub wywozu towarów przesyłanych transportem przesyłowym należy dokonać odpowiednio na dokumencie SAD lub z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni. Przepis art. 227 ust. 3 lit. b Wspólnotowego Kodeksu Celnego stosuje się odpowiednio w zakresie terminu na uiszczenie należności wynikających ze zgłoszenia celnego.”;

17) § 42 otrzymuje brzmienie:

„§ 42. W przypadku zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu energii elektrycznej i gazu przepisy § 20, § 30 i § 41 pkt 1 stosuje się odpowiednio.”;

18) w załączniku nr 7 do rozporządzenia ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli warunkiem dopuszczenia towaru do obrotu lub zastosowania preferencji taryfowych jest udokumentowanie pochodzenia tego towaru, odpowiedni dowód pochodzenia powinien być przedstawiony w oryginale. W przypadku przesyłki o wartości do 150 euro przeznaczonej dla konkretnego odbiorcy, nawet składającej się z kilku odrębnych paczek transportowanych jednocześnie z paczkami dla innych odbiorców, dowód pochodzenia towarów w niej zawartych, o ile jest wymagany, może być przedłożony także w formie kopii.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2009 r.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 232, poz. 2331, z 2005 r. Nr 83, poz. 720 oraz z 2007 r. Nr 130, poz. 907 i Nr 210, poz. 1529.