ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2012

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w ustawie budżetowej na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r. (Dz. U. poz. 273), zwanej dalej „ustawą”, w następujących częściach budżetu państwa:

1) 19 — Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe — o kwotę 1 589 000 złotych;

2) 24 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego — o kwotę 735 540 złotych;

3) 30 — Oświata i wychowanie — o kwotę 5 598 000 złotych;

4) 46 — Zdrowie — o kwotę 1 864 000 złotych;

5) 86/93 — Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu — o kwotę 30 000 złotych.

2. Szczegółowy wykaz zwiększeń wielkości wynagrodzeń bezosobowych, o których mowa w ust. 1, oraz źródła ich finansowania określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 12 do ustawy plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o kwotę 1 500 000 złotych.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią koszty wynagrodzeń osobowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 3. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 13 do ustawy plan finansowy Centrum Usług Wspólnych o kwotę 200 000 złotych.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią koszty wynagrodzeń osobowych Centrum Usług Wspólnych.

§ 4. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych ujętych w załączniku nr 14 do ustawy plan finansowy Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia o kwotę 15 000 złotych.

2. Źródło finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią pozostałe koszty funkcjonowania Ośrodka Studiów Wschodnich im. Marka Karpia.

§ 5. 1. Wyraża się zgodę na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych wynikających z planów finansowych państwowych instytucji kultury wpisanych do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

1) Muzeum Narodowe w Warszawie — o kwotę 20 000 złotych;

2) Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie — o kwotę 154 243 złote;

3) Zamek Królewski w Warszawie — o kwotę 108 280 złotych;

4) Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce — o kwotę 90 253 złote;

5) Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku — o kwotę 150 000 złotych;

6) Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie — o kwotę 432 517 złotych;

7) Narodowe Centrum Kultury w Warszawie — o kwotę 527 000 złotych;

8) Muzeum Pałac w Wilanowie — o kwotę 292 663 złote;

9) Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie — o kwotę 46 120 złotych;

10) Instytut Teatralny w Warszawie — o kwotę 491 400 złotych;

11) Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach — o kwotę 51 100 złotych;

12) Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie — o kwotę 47 500 złotych;

13) Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie — o kwotę 150 000 złotych;

14) Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku — o kwotę 162 308 złotych;

15) Filmoteka Narodowa w Warszawie — o kwotę 175 000 złotych;

16) Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie — o kwotę 40 000 złotych.

2. Źródła finansowania zwiększenia, o którym mowa w ust. 1, stanowią oszczędności powstałe w planowanych kosztach na realizację zadań z zakresu kultury oraz na zakup usług obcych pokrywane z dotacji podmiotowej i celowej na wydatki bieżące.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wykaz zwiększeń wielkości wynagrodzeń bezosobowych w częściach budżetu państwa oraz źródła ich finansowania


Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).