ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 października 2007 r. w sprawie przyznania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa tymczasowej akredytacji jako agencji płatniczej, w zakresie uruchamiania środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 193, poz. 1396 i Nr 201, poz. 1451) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) wydawania decyzji administracyjnych, naliczania płatności oraz tworzenia list zleceń płatności — w odniesieniu do działania określonego w § 2 pkt 1 lit. a;

2) naliczania płatności w sprawach, w których zaistniała konieczność zastosowania sankcji oraz skierowanych do kontroli na miejscu — w odniesieniu do działania określonego w § 2 pkt 2 lit. a;”;

2) w § 5:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„ 1) działania, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. a — w terminie do dnia 17 grudnia 2007 r.;”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) systemów kontroli krzyżowych oraz kontroli na miejscu, obejmujących także systemy informatyczne, w ramach działań, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. a, c—e, pkt 2 lit. b i pkt 3 — w terminie co najmniej 15 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia realizacji czynności, powodujących powstanie zobowiązania finansowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wobec beneficjenta pomocy finansowej w ramach tych działań.”.

§ 2. Przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się od dnia 30 listopada 2007 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).